Dossier: Ammoniak

Ammoniak komt vrij uit stallen, mestopslagen, tijdens beweiding en bij het aanwenden van mest. De vrijgekomen ammoniak kan zorgen voor vermesting van de natuur en zo leiden tot vermindering van biodiversiteit. Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw wordt de landbouw verplicht de ammoniakemissies te beperken. Het ammoniakbeleid en de maatregelen leidden echter voortdurend tot discussie. Op papier zijn de maatregelen effectief, maar metingen in het veld geven een ander beeld.

Duitsland meet met andere ammoniakmaten dan Nederland

Dat Nederland met andere ammoniakmaten meet dan Duitsland, komt duidelijk tot uiting in onze grensregio’s. Lees verder

Kiezen van emissiearme melkveestal blijft moeilijk

Inmiddels zijn er vele emissiearme rundveestallen op de markt waaruit de veehouder een keuze kan maken. De keuze blijft echter moeilijk. Enerzijds doordat de regelgeving voor emissiearme huisvesting onzeker is: de overheid heeft namelijk al aangekondigd dat er in 2014 een aanscherping komt. Anderzijds gaat het tot nu toe vrijwel alleen over vloeren, met hun voordelen, maar ook beperkingen. Lees verder

Kiezen van emissiearme melkveestal blijft moeilijk

Inmiddels zijn er vele emissiearme rundveestallen op de markt waaruit veehouders een keuze kunnen maken. De keuze blijft echter moeilijk. Enerzijds doordat de regelgeving voor emissiearme huisvesting onzeker is: de overheid heeft namelijk al aangekondigd dat er in 2014 een aanscherping komt. Lees verder

Boer betaalt 20 keer zoveel voor verbeteren luchtkwaliteit als autoverkeer

Rundveehouders investeren tegenwoordig zo’n 200 euro per koeplaats in emissiearme huisvesting voor hun koeien (opgave V-focuslezers). Met deze investering wordt de ammoniakemissie van één koe teruggebracht van 9,5 naar 8,0 kilo. Voor het uit de lucht halen van 1 kilogram ammoniak wordt dus zo’n 130 euro betaald. Lees verder

RAV-procedure kost stalvernieuwers concurrentievoorsprong – ‘Emissiearme stallen worden uit de markt geslagen’

De Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) moet de ontwikkeling van emissiearme stalsystemen voor de veehouderij bevorderen. Maar te weinig fabrikanten voelen ervoor om te investeren in échte innovaties. Vanwege diezelfde RAV. De regeling zet innovatieve bedrijven op achterstand ten faveure van de kopiërende concurrentie. Ook is er veel kritiek op de procedure: die kost een vermogen, werkt uiterst traag en is ondoorzichtig. Lees verder

RAV-regeling remt innovatie in emissiearme veestallen

De Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) moet de ontwikkeling van emissiearme stalsystemen voor de veehouderij bevorderen. Maar te weinig fabrikanten voelen ervoor om te investeren in échte innovaties. Vanwege diezelfde RAV. De regeling zet innovatieve bedrijven op achterstand ten faveure … Lees verder

Vergunningverlening provincie Noord-Brabant stagneert

Adviesbedrijven klagen over lange wachttijden voor de afhandeling van Natuurbeschermingswetvergunningen in de provincie Noord-Brabant. In korte tijd is de afhandeltermijn opgelopen van acht weken naar anderhalf jaar. Het duurt tegenwoordig al enkele maanden voor de ontvangstbevestiging in huis is, rapporteren bedrijfsadviseurs. De provincie bevestigt dat het werk de ambtenaren over de schoenen is gelopen. Momenteel zitten meer dan duizend aanvragen in de molen. Lees verder

Ammoniakemissie melkveehouderij moet verder omlaag

De reductie van de ammoniakemissie in Nederland is in de afgelopen jaren tot stilstand gekomen. Uit de voorlopige emissiecijfers voor 2010 blijkt dat er voor de melkveehouderij mogelijk zelfs sprake is van een lichte stijging van de ammoniakemissie. Dat is zorgelijk, want Nederland haalt het nationale emissieplafond maar net. Wanneer in de periode tot 2020 de nationale melkproductie volgens verwachting gaat stijgen, zal de druk op de ammoniakemissie verder toenemen. Lees verder

Uitgifte Vergunningen natuurbeschermingswet is een loterij – Staatsgeheimen over het natuurbeleid

Beleidsmakers en onderzoekers klemmen de kaken stijf op elkaar als V-focus vragen stelt over de betrouwbaarheid van het huidige natuurbeleid. Wagenings onderzoek naar antwoorden wordt achtergehouden door de overheid. Het betreft vertrouwelijke informatie. Niemand mag controleren of het beleid klopt. Ondertussen betalen wij wel de hoofdprijs voor ons natuurbeleid en hebben deskundigen twijfels over de effectiviteit ervan. Lees verder

Jarenlange gestuntel over ammoniak richt ondernemingen te gronde – Rijk wil niet praten over schadevergoeding

Bij de helft van de agrarische vergunningaanvragen wordt de wettelijke termijn overschreden, schat Paul Bodden van Hekkelman Advocaten en Notarissen. En in geval van de NB-wetvergunning geldt dat in bijna alle gevallen, stelt Nico Gerrits, adviseur bij INCAconsult. De vertraging en het gestuntel rondom de natuurwet en emissiearme stallen zet veebedrijven voor een schadepost. Wie gaat die schade vergoeden? Lees verder