Dossier: Ammoniak

Ammoniak komt vrij uit stallen, mestopslagen, tijdens beweiding en bij het aanwenden van mest. De vrijgekomen ammoniak kan zorgen voor vermesting van de natuur en zo leiden tot vermindering van biodiversiteit. Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw wordt de landbouw verplicht de ammoniakemissies te beperken. Het ammoniakbeleid en de maatregelen leidden echter voortdurend tot discussie. Op papier zijn de maatregelen effectief, maar metingen in het veld geven een ander beeld.

Ammoniakonderzoek loopt tegen muren op

Deze week sprak een internationale visitatiecommissie onder leiding van de Britse hoogleraar Mark Sutton met diverse deskundigen over de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid. De vragen die deze commissie zichzelf heeft gesteld (zie dit document) (.pdf) zijn zeer relevant en we kijken dan ook uit naar hun eindrapport. Lees verder

Melkvee heeft geen negatief effect op natuur

Er lijkt geen negatieve correlatie te bestaan tussen landbouw (hoeveelheid melkvee) en de natuur. Dit is de conclusie van onlangs openbaar gemaakt onderzoek van Alterra, onderdeel van Wageningen UR en Dienst Landelijk Gebied. Het onderzoek werd in 2013 afgerond. Het ministerie van Economische Zaken verstrekte de opdracht. Lees verder

Ammoniakbeleid: op papier bijzonder effectief, maar in milieu geen meetbaar effect – De onschendbaarheid van een rekenmodel

Volgens het ‘Rekenmodel Ammoniak’, het fundament onder de natuurwetgeving, zijn de maatregelen die boeren nemen tegen de ammoniakuitstoot bijzonder effectief. Vooral emissiearm bemesten zou de stikstofuitstoot naar het milieu drastisch verminderen. Maar in het milieu zelf is van alle inspanningen amper iets terug te zien. Met de jaren is het verschil tussen de berekende en gemeten waarden – het ammoniakgat – almaar groter geworden. Lees verder

Ammoniakbeleid loopt uit de pas met metingen in het veld

Volgens het ‘Rekenmodel Ammoniak’, het fundament onder de natuurwetgeving, zijn de maatregelen die boeren nemen tegen de ammoniakuitstoot bijzonder effectief. Vooral emissiearm bemesten zou de stikstofuitstoot naar het milieu drastisch verminderen. Maar in het milieu zelf is van alle inspanningen amper iets terug te zien. Lees verder

Ammoniak valt met bakken uit de lucht? Echt niet!

Het RIVM heeft voor elke vierkante kilometer in Nederland uitgerekend hoeveel stikstof hier jaarlijks neerslaat. In Noord-Brabant in het veerijke De Peel gaat het om 59 kilo N/ha. De Brabantse akkers worden volgens het rekenmodel dus al volop bemest vanuit de lucht. Maar liefst 34 procent van de N-gebruiksnorm valt uit de lucht. Lees verder

Zandbacterie vergeten stikstofbron in duinnatuur

Naast de boeren, de industrie en het verkeer, zorgt ook de natuur zelf voor de aanvoer van stikstof met name in kustgebieden. In bijvoorbeeld Groot-Brittannië wordt rekening gehouden met deze belangrijke stikstofbron, in tegenstelling tot Nederland. In ons land wordt vergrassing van natuur vrij direct gekoppeld aan ammoniak afkomstig uit de landbouw. Lees verder

Verschil tussen uitkomst rekenmodel en metingen groot – Rekenmodel drijft veehouderij van Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog heerst onrust. De zeven rundveehouders op het waddeneiland zouden een belangrijke veroorzaker zijn van de veel te hoge stikstofdepositie op het beschermde duinlandschap. Dat stellen de rekenmodellen van het bevoegde gezag. Gemeten wordt er ook op het eiland, maar met de uitkomsten daarvan wordt (nog) niets gedaan. Lees verder

Grote verschillen tussen berekende en gemeten waarden – Het ammoniakkartel

Ammoniak (een stikstofverbinding) kan een verwoestende invloed hebben op de natuur in gebieden met veel intensieve veehouderij, dat is bekend. Maar hoeveel ammoniak vanuit de veehouderij nu precies op de natuur belandt, is een groot mysterie. Volgens de berekeningen van de overheid is dat heel veel, maar de werkelijke metingen van het RIVM vertellen wat anders. Grote vraag is waarom de werkelijke meetuitkomsten nagenoeg worden genegeerd; het kost zelfs moeite om de meetresultaten op een rij te krijgen. Lees verder

Mooi nieuw rekeninstrument, maar juridisch speelveld PAS nog onzeker – Aerius praktijkklaar

Sinds 2010 werd erop gewacht door adviseurs: het rekeninstrument Aerius. Inmiddels hebben de eerste bedrijfsadviseurs en (lokale) overheden het nieuwe rekenprogramma voor de depositie van ammoniak in gebruik genomen. Eind dit jaar moet Aerius het oude rekenprogramma Aagro-Stacks vervangen. Lees verder

Stikstofdepositie op natuur veel lager dan verondersteld

Ammoniak (een stikstofverbinding) kan een verwoestende invloed hebben op de natuur. Maar hoeveel ammoniak vanuit de veehouderij nu precies op onze natuurgebieden terecht komt, is een mysterie. Overheid en wetenschap veronderstellen op basis van berekeningen dat dit veel is en hebben daarop het beleid gebaseerd. Maar als je kijkt naar de werkelijke metingen, dan is dat minder. V-focus onderzocht de verschillen tussen de berekende en gemeten uitkomsten. Lees verder