Dossier: Ammoniak

Ammoniak komt vrij uit stallen, mestopslagen, tijdens beweiding en bij het aanwenden van mest. De vrijgekomen ammoniak kan zorgen voor vermesting van de natuur en zo leiden tot vermindering van biodiversiteit. Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw wordt de landbouw verplicht de ammoniakemissies te beperken. Het ammoniakbeleid en de maatregelen leidden echter voortdurend tot discussie. Op papier zijn de maatregelen effectief, maar metingen in het veld geven een ander beeld.

Cadeaus verwacht van Wageningen UR maar niet gekregen

Het is bijna Kerst, en we hadden verwacht nu de nodige cadeaus uit het midden van het land te hebben ontvangen, dus niet uit Spanje of de Noordpool. Echter, Wageningen UR lijkt ten aanzien van het ammoniak-dossier vergelijkbaar mythisch gedrag te vertonen als beide personen die woonachtig zouden zijn op voornoemde locaties. Veel beloften die niet worden nagekomen. Lees verder

‘Opnieuw meten als ammoniakdata niet beschikbaar zijn’

In de afgelopen 25 jaar vonden veel emissiemetingen plaats aan bemestingsmachines. Zo werd vastgesteld hoeveel ammoniak er ontsnapt bij bemesting, bij verschillende aanwendingstechnieken. De meetuitslagen blijken echter niet in te zien, en daarom zijn de emissies waarop het mestbeleid is gebaseerd, niet controleerbaar. Lees verder

Barsten in het ammoniakbastion

Een korte film over het ammoniakbeleid. De film is geproduceerd door Schoonhoven Producties, bekend van de documentaire De kleine oorlog van boer Kok. Lees verder

Parlement en kabinet beslissen nu over landbouw zonder enig inzicht in correctheid van emissiefactoren

Door Jaap Hanekamp op 16 september 2015 Zijn we verder gekomen met de reviewcommissie waarover we vorige week rapporteerden? Niet echt. Maar er zijn andere wegen om het ammoniakdebat af te binden: ‘science by media’ – wetenschap via de media. … Lees verder

Onze reactie op internationale review onderbouwing ammoniakbeleid

Op 8 september rapporteerden wij over de ‘Review on the scientific underpinning of calculation of ammonia emission and deposition in the Netherlands’. Nu we de tijd hebben gehad om het gehele document te lezen zijn er een paar opvallende zaken te melden. Lees verder

WUR geeft meetdata en berekeningsmethoden nog steeds niet vrij

De ‘Review on the scientific underpinning of calculation of ammonia emission and deposition in the Netherlands’ stelt 5 maal dat de Nederlandse onderzoekers meer peer-reviewed behoren te publiceren over het ammoniakvraagstuk. Dat lijkt ons een uitstekende zaak. Lees verder

Rekenmodel houdt N-depositie op natuurgebieden te hoog – Ontwikkelruimte PAS al links en rechts op

Bij de invoering van de PAS blijkt er in diverse regio’s nagenoeg geen ontwikkelruimte te zijn voor bedrijven. Dit terwijl uit een analyse van V-focus blijkt dat de met modellen berekende stikstofdepositie in natuur­gebieden tussen 2003 en 2015 juist flink daalde. Wat overigens weer vreemd is want de ammoniak­concentraties in de lucht bleven nagenoeg onveranderd. Als we afgaan op buitenlandse metingen van de stikstofdepositie zou er in Nederland een zee aan ontwikkelruimte ontstaan. Lees verder

Vrijloopstallen met composterende houtsnipperbedding – Laag stikstofverlies kan

Op de vloer van een vrijloopstal ligt meestal een organische bedding. Deze moet aan een aantal voorwaarden voldoen om geschikt te zijn voor gebruik in de vrijloopstal. Een belangrijke voorwaarde is dat de vervluchtiging van stikstof (N) uit de bedding, en daarmee uit de hele stal, beperkt blijft. Een laag N-verlies is mogelijk, en bij uitrijden van ‘compost’ op het land is er nauwelijks emissie. Lees verder

Overschrijding ammoniakplafond voorbarig

In de Europese statistieken is Nederland boven het ammoniakplafond uitgestegen, zo blijkt uit deze maand gepubliceerde cijfers. Dat komt voor mij niet als een verrassing. Dat het RIVM de ammoniakemissies dit voorjaar met terugwerkende kracht ophoogde, op basis van ‘verbeterde berekeningen’ vond ik wel verrassend.
Lees verder

Meetuitslagen achtergehouden: ammoniakbeleid discutabel

Nagenoeg alle meetuitslagen aan bemestingsmachines zijn niet openbaar. Dat maakt het onmogelijk om te controleren of de emissiefactoren die aan de verschillende bemestingsmachines zijn toegekend door de overheid, kloppen. Dat stellen Jaap Hanekamp en Marcel Crok in hun brief aan de internationale reviewcommissie Ammoniak onder leiding van de Britse stikstofprofessor Mark Sutton. Lees verder