Algemeen | Mens en mening

Melkvee heeft geen negatief effect op natuur

Schiermonnikoog_orchisEr lijkt geen negatieve correlatie te bestaan tussen landbouw (hoeveelheid melkvee) en natuur. Dit is de conclusie van onlangs openbaar gemaakt onderzoek van Alterra (Wageningen UR) en Dienst Landelijk Gebied. Het onderzoek werd in 2013 afgerond. Het ministerie van Economische Zaken verstrekte de opdracht.

Het onderzoek vond plaats in Noordoost-Twente, waar landbouw (veehouderij) en natuur vervlochten zijn. De onderzoekers deden hier uitgebreid onderzoek naar de samenstelling van de soortenrijkdom, met name de zeldzame soorten, en de invloed van de landbouw hierop. Zij vonden echter geen enkele correlatie tussen de landbouw en de natuur, ook geen zwakke. Tot nu toe is steeds aangenomen dat de ‘kwetsbare natuur’ en de landbouw (met name de veehouderij) elkaar niet verdragen. Dit lijkt nu een misvatting te zijn. Natuur en landbouw zijn onder zekere voorwaarden heel goed te integreren, menen de onderzoekers.

Alterra-wetenschapper Albert Corporaal verwacht dat de uitkomsten niet specifiek zijn voor het onderzochte gebied. “We denken dat dit voor het hele land opgaat maar nader onderzoek moet dat uitwijzen”. Deze conclusie betekent dat er voor landbouw op veel meer plekken goede mogelijkheden zijn voor vervlechting met de natuur.

Stikstofdepositie niet gemeten

In Nederland is de biodiversiteit beleidsmatig gekoppeld aan de stikstofdepositie op de natuur. Deze stikstofdepositie wordt in Nederland berekend op basis van onder meer de geschatte emissies en de concentraties van ammoniak in de lucht. Volgens de berekeningen zijn de totale stikstofdeposities in natuurgebieden 20 tot 40 kilo per hectare. Alleen de 8 tot 10 kilo stikstof die neerkomt met de neerslag wordt nauwkeurig vastgesteld. Het resterende deel betreft de ‘droge depositie’ en die wordt ingeschat. Of de ‘droge depositie’ juist wordt ingeschat, is de vraag. De schattingen worden niet gecontroleerd met metingen (volgens een gevalideerde methode).

Metingen aan depositie

In het buitenland, waaronder Schotland, is wel uitgebreid gemeten aan de werkelijke stikstofdepositie op vegetaties, door aan vegetaties zelf te meten. Ook Wageningen UR heeft dergelijk onderzoek op beperkte schaal uitgevoerd in het Dwingelderveld. Uit deze veldonderzoeken blijkt eveneens dat de negatieve effecten van de veehouderij op de natuur beperkt zijn. Dit komt doordat de stikstof dichtbij de bron (binnen een straal van zo’n honderd meter) neerslaat.

Lees het artikel ‘Stikstofdepositie – de grote onbekende’ nu in V-focus.

 

 

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?