Auteur Archief: Geesje Rotgers

Schoon boerenerf toch 10x vuiler dan riooloverstort

Volgens beleidsmakers en waterschappen zijn boerenerven zeer vervuilend, ook als deze bezemschoon zijn. Erfafspoeling is volgens de waterautoriteiten een van de grootste bronnen van vervuiling van het oppervlaktewater. Lees verder

Daavision winnaar van de BOV Trofee

Daavision heeft de Beste Ondernemers Visie Trofee Noordoost-Brabant 2015 gewonnen. Tijdens de finale, die plaatsvond op het Willem I College in Den Bosch, werden de 3 overgebleven finalisten nogmaals onderworpen aan een laatste vragenvuur van de jury. Lees verder

Vrijwel geen relatie tussen regionale mestproductie en milieukwaliteit

Er is nauwelijks tot geen verband tussen de regionale mestproductie en de waterkwaliteit in de regio. Dat blijkt uit een vergelijking van het onlangs gepubliceerde overzicht van de de regionale mestproductie (Compendium voor de Leefomgeving) en de metingen van de regionale waterkwaliteit. V-focus legt de mestproductie-kaart en de kaart met gemeten N- en P-concentraties in het water, over elkaar. Lees verder

Innovatiesubsidies landbouw komen zelden bij ondernemer terecht

De landbouw staat met stip boven aan, waar het gaat over het aantal regelingen voor innovatiesubsidies binnen het ministerie van Economische Zaken. Van de in totaal 214 regelingen zijn er maar liefst 80 bestemd voor innovatie en stimulering van de land- en tuinbouw. Wie denkt dat boeren en erfbetreders dus wel rijk zullen worden van de stimuleringssubsidies heeft het mis. Bij het uitdelen van het geld vissen beide groepen vooral achter het net. Lees verder

Mestbeleid al jaren weinig effectief

In de afgelopen jaren werd de mestwetgeving keer op keer aangescherpt. Uit langjarige metingen blijkt echter dat deze aanscherpingen nagenoeg geen effect hebben gehad op het milieu. De beleidsmaatregelen die na 2004 (de MINAS-periode) zijn ingevoerd, hebben vrijwel niets bijgedragen aan de doelen van de Nitraatrichtlijn. Beleidsmakers zouden zich dan ook moeten afvragen of de milieuschade die zij toeschrijven aan dierlijke mest, wel daadwerkelijk wordt veroorzaakt door dierlijke mest. Lees verder

Verdelen van fosfaatrechten is toch niet zo moeilijk?

LTO wil maximaal 1 miljoen kilo fosfaatproductierechten reserveren voor extensieve bedrijven, lees ik net in de Nieuwe Oogst. En netwerk Grondig vind dat te weinig, zij wil dat de latente ruimte op de extensieve bedrijven behouden blijft. Het lijkt erop dat de huidige discussie over fosfaatrechten niet alleen gaat leiden tot tweespalt in de sector, maar ook het Brusselse milieudoel gaat missen. Lees verder

Eenzijdige blik nekt biodiversiteit

Waarom zoeken we niet verder naar oorzaken en oplossingen, maar laten we zeldzame soorten gewoon wegkwijnen? Lees verder

‘Opnieuw meten als ammoniakdata niet beschikbaar zijn’

In de afgelopen 25 jaar vonden veel emissiemetingen plaats aan bemestingsmachines. Zo werd vastgesteld hoeveel ammoniak er ontsnapt bij bemesting, bij verschillende aanwendingstechnieken. De meetuitslagen blijken echter niet in te zien, en daarom zijn de emissies waarop het mestbeleid is gebaseerd, niet controleerbaar. Lees verder

Veehouderij streeft humane sector voorbij in antibioticareductie

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer twee keer zoveel antibioticumbehandelingen toegediend aan mensen, dan aan runderen. En de Nederlandse varkenshouderij zit lager in gebruik, dan de humane geneeskunde in diverse EU-landen (zie grafiek). Waar het gebruik in de dierhouderij in veel EU-landen significant daalt, is daarvan in de humane geneeskunde nauwelijks sprake. Lees verder

Heeft de Unie van Waterschappen wat te verbergen?

In de afgelopen weken is me meermalen gevraagd – door waterdeskundigen – hoe mijn gesprek met de Unie van Waterschappen is verlopen op 2 november. Daar was men toch wel benieuwd naar. Kennelijk waren de waterschappen op de hoogte van het gesprek, maar niet over de afgelasting ervan. Lees verder