Onderzoek stikstof, broeikasgassen bij Koeien & Kansen

Vanaf 2021 gaat het project Koeien & Kansen een nieuwe fase in waarin stikstof, broeikasgassen en biodiversiteit centraal staan. Een belangrijk aspect ervan is de integratie ervan in de bedrijfsvoering en het effect op de economie.

De melkveehouderijsector heeft te maken met grote uitdagingen die bepalend zijn voor de toekomst van ieder melkveebedrijf, bijvoorbeeld op gebied van klimaat, milieu, grondgebondenheid, biodiversiteit en kringlooplandbouw. De melkveehouder moet alle thema’s zo goed mogelijk inpassen op zijn bedrijf, en tegelijk een goed inkomen realiseren. Dit is zeker een uitdaging, aangezien deze thema’s op sommige onderdelen in strijd komen met elkaar. Het is aan de ondernemers om samen met de onderzoekers in het project te zoeken naar een juiste aanpak van hun bedrijfssituatie. Deze integrale aanpak moet leiden tot een versterking van klimaat, milieu, biodiversiteit en inkomen.

Vier jaar nieuw onderzoek

Koeien & Kansen werkt met de 14 betrokken melkveebedrijven en De Marke, samen met onderzoekers en adviseurs, aan oplossingen om tegelijkertijd goed te presteren op alle thema’s (integraliteit). Vanuit de integratie van stikstof, broeikasgassen en biodiversiteit zijn de doelen voor de 14 betrokken melkveebedrijven en de Marke in 2024 minimaal 65 procent eiwit van eigen land (of omgeving) in het rantsoen, de ammoniak- en methaanemissie 30 procent lager dan het landelijk gemiddelde in 2018 en verbeteren van de biodiversiteit. Onder andere door een goede score op de prestatie-indicatoren van de biodiversiteitsmonitor. Bovendien zal worden geëxperimenteerd met het BES-principe waarbij het gebruik van de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest en kunstmest afhankelijk is van de plaatsingsruimte van fosfaat, de benutting van meststoffen en het stikstofbodemoverschot. Een hoge fosfaatopbrengst kan leiden tot een hogere drijfmestgift dan de generieke norm, maar met de droogte van de afgelopen jaren is een hogere drijfmestgift geen zekerheid. Bovendien mag de ammoniakemissie niet stijgen door de extra drijfmestgift.

Aandacht voor methaanemissie

In 2021 zal er op de bedrijven volop aandacht zijn voor methaanemissie uit pensfermentatie, inclusief metingen bij de koeien en in de stal. Ook zal gestuurd worden op een scherpe eiwitvoeding en lage mineralenoverschotten. Hierbij zullen de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de deelnemende veehouders in beeld gebracht, zodat de overheid en de rest van de melkveesector deze kennis kan gebruiken, interessant voor zowel beleid als bedrijfsvoering dus.

Bron en illustratie: Koeien & Kansen

Delen via:
Meer over: Onderzoek en beleid

Reacties zijn gesloten.