Dossier: Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water betreft een forse uitdaging voor Nederland. De Kaderrichtlijn Water moet ervoor zorgen dat het oppervlaktewater schoner wordt. Met name de landbouw en de rioolwaterzuivering hebben een relatief groot aandeel in de watervervuiling. Het gaat dan om resten van geneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en uitspoeling van meststoffen uit de bodem. In 2027 moeten de milieudoelen zijn behaald. Lidstaten hebben een bepaalde vrijheid in het stellen van hun doelen. Nederland heeft ervoor gekozen te streven naar het hoogste ecologische doel: een min of meer natuurlijke toestand. Voor de landbouw is er een extra uitdaging: omdat de Nitraatrichtlijn is geïntegreerd in de Kaderrichtlijn Water, is deze Kaderrichtlijn sinds 2014 in belangrijke mate maatgevend voor het verkrijgen van derogatie.

LTO-voorzitter Marc Calon iets te ambitieus?

Marc Calon, de nieuwe LTO-voorzitter, is volgens interviews naar eigen zeggen ‘iemand die zaken in beweging zet’ en ‘rommelaars snoeihard aangepakt’. Hij gaat ervoor zorgen dat de Nederlandse landbouw tot de top blijft behoren. Calon is de juiste man op … Lees verder

Derogatie aan zijden draad

De Europese Commissie voert momenteel intensief overleg met de Nederlandse autoriteiten. Er moet snel een effectief instrument komen dat de fosfaatproductie weer onder het plafond dwingt en houdt. Daarnaast is de Europese Commissie bezorgd over de waterkwaliteit in Nederland. Dit laat de woordvoerder van de Europese Commissie desgevraagd weten. Lees verder

Brussel: ‘Behoud derogatie erg moeilijk voor Nederland’

‘Brussel’ vreest voor de derogatie van de Nitraatrichtlijn voor de Nederlandse veehouderij. “Het gaat voor uw land erg moeilijk worden om derogatie te behouden”, stelt de voorzitter van de delegatie van het Nitraatcomité van de Europese Commissie. Lees verder

Behoudt de landbouw zijn derogatie?

Wat zijn wij in Nederland toch ver van het doel afgedreven. Dat is mijn conclusie uit twee gesprekken in Brussel afgelopen jaar, met een afvaardiging van het Nitraatcomité. Lees verder

Koeien & Kansen werkt aan beter waterbeheer

Waterbeheer heeft een grotere rol gekregen in het project Koeien & Kansen. In samenwerking met waterschappen werkt Koeien & Kansen aan een instrument waarmee de melkveehouder het waterbeheer op zijn bedrijf in beeld brengt en op een hoger plan kan tillen: de BedrijfsWaterWijzer. Dat is nodig omdat nog te veel kansen worden gemist in het waterbeheer op en rond het melkveebedrijf. Lees verder

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer staat op instorten

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het prestigieuze miljoenenproject van waterschappen en land- en tuinbouw, staat op omvallen. Zo’n 350 miljoen euro zou beschikbaar zijn om het oppervlaktewater in het landelijke gebied een flinke opknapbeurt te geven. De beloofde miljoenen komen echter niet terecht waarvoor ze bedoeld waren. Waar blijft het geld dan wel? Lees verder

Unie van Waterschappen doof voor kritiek

Het schiet maar niet op met de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ondanks de voortdurende aanscherpingen van het mestbeleid in de afgelopen tien jaar. Sinds 2007 is er zelfs sprake van een afname van het aantal meetpunten waar de normen voor de waterkwaliteit worden gehaald. Dat er geen sprake is van een verbetertrend komt doordat waterschappen hun normen voor landbouwgebieden meestal niet hebben onderbouwd, maar wel geregeld aanscherpen. Lees verder

Riooloverstorten: vuil water door troebel beleid

Riooloverstorten? Dat was voor de eeuwwisseling een probleem, nou toch niet meer? Lees verder

Regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort maar kloppen de emissiecijfers wel? – Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort

Een opgeruimd en schoon boerenerf? Rijkswaterstaat ‘dweilt’ daar jaarlijks toch nog een bult van zo’n 8.000 kilo aan mest- en voerresten vanaf. Erfafspoeling, veroorzaakt door regenbuien, is in de ogen van de waterautoriteiten dan ook een van de grootste vervuilers van het oppervlaktewater. Neem dan de gemeentelijke riooloverstorten: ook in natte jaren, waarin overstorten vaker in werking zijn, en vissen naar adem snakkend bovenkomen, is de invloed op de waterkwaliteit gering. De rijksemissiecijfers lijken ongeloofwaardig. Lees verder

Vrijwel geen relatie tussen regionale mestproductie en milieukwaliteit

Er is nauwelijks tot geen verband tussen de regionale mestproductie en de waterkwaliteit in de regio. Dat blijkt uit een vergelijking van het onlangs gepubliceerde overzicht van de de regionale mestproductie (Compendium voor de Leefomgeving) en de metingen van de regionale waterkwaliteit. V-focus legt de mestproductie-kaart en de kaart met gemeten N- en P-concentraties in het water, over elkaar. Lees verder