Algemeen | Mens en mening | Onderzoek en Beleid

Unie van Waterschappen doof voor kritiek

Het schiet maar niet op met de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ondanks de voortdurende aanscherpingen van het mestbeleid in de afgelopen tien jaar. Sinds 2007 is er zelfs sprake van een afname van het aantal meetpunten waar de normen voor de waterkwaliteit worden gehaald. Dat er geen sprake is van een verbetertrend komt doordat waterschappen hun normen voor landbouwgebieden meestal niet hebben onderbouwd, maar wel geregeld aanscherpen.
Vraag: Gaat de Unie van Waterschappen haast maken met wetenschappelijk goed onderbouwde normen?

Veehouderij ‘aangewezen’ als dader

Een tweede punt van kritiek betreft het zonder meer ‘aanwijzen’ van de veehouderij als dader van de vervuiling van het oppervlaktewater, zonder dat dit blijkt uit de metingen van de waterschappen voor het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO). Uit de MNLSO-metingen blijkt juist dat er geen enkel verband is tussen de veehouderij (aanwending van dierlijke mest) en de gemeten nutriënten in het oppervlaktewater. Veruit de hoogste concentraties fosfaat worden bijvoorbeeld aangetroffen in de gebieden met de minste veehouderij.
Vraag: Waarom wijst de Unie van Waterschappen de veehouderij zonder meer aan als grote veroorzaker van de stikstof- en fosforvervuiling van het water?

Tweede Kamer eist onderzoek naar vuilemissies

Met een petitie vroeg Stichting Mesdag Zuivelfonds (Mesdagfonds) aandacht voor bovenstaande kwesties bij de Tweede Kamer. Het Mesdagfonds had Geesje Rotgers gevraagd de bevindingen omtrent waterkwaliteit en veehouderij nader te onderzoeken en te bundelen (zie: rapport Waterkwaliteit en Veehouderij). Petitie en rapport leidden tot Kamervragen, gevolgd door een motie van VVD, CDA en SGP om de herkomst van de vervuiling beter in kaart te brengen op basis van metingen. De motie kreeg de steun van de Tweede Kamer.
Vraag: Wat vindt de Unie van Waterschappen van de petitie en de motie?
De Unie van Waterschappen heeft grote moeite met de kritische noten die worden geplaatst bij haar beleid. Kritiek wordt geschuwd. Dat blijkt uit het interview met de Unie van Waterschappen dat te lezen is in V-focus juni 2016.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?