Dossier: Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water betreft een forse uitdaging voor Nederland. De Kaderrichtlijn Water moet ervoor zorgen dat het oppervlaktewater schoner wordt. Met name de landbouw en de rioolwaterzuivering hebben een relatief groot aandeel in de watervervuiling. Het gaat dan om resten van geneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en uitspoeling van meststoffen uit de bodem. In 2027 moeten de milieudoelen zijn behaald. Lidstaten hebben een bepaalde vrijheid in het stellen van hun doelen. Nederland heeft ervoor gekozen te streven naar het hoogste ecologische doel: een min of meer natuurlijke toestand. Voor de landbouw is er een extra uitdaging: omdat de Nitraatrichtlijn is geïntegreerd in de Kaderrichtlijn Water, is deze Kaderrichtlijn sinds 2014 in belangrijke mate maatgevend voor het verkrijgen van derogatie.

Ratjetoe aan normen en meetmethoden vertroebelen effect mestbeleid – ‘Stadse’ waterschappen strenger voor boeren

De individuele waterschappen bepalen of in hun gebied te veel stikstof en fosfaat in het water terechtkomen. Zij stellen niet alleen normen voor landbouwgebieden, maar bepalen ook hoe er wordt gemeten en of normoverschrijdingen worden toegerekend aan de landbouw. Dat leidt tot een grote diversiteit. Sommige schappenhanteren strengere normen dan de landelijke Kaderrichtlijn Water (KRW)-norm, met name in randstedelijke gebieden. Andere juist soepelere, met name de plattelandswaterschappen. Of de mestuitspoeling binnen de Europese kaders blijft, en de landbouw haar derogatie mag behouden, wordt in hoge mate afgemeten aan de bevindingen van de waterschappen. Lees verder

Ratjetoe aan waterschapsnormen vertroebelt effect mestbeleid

De individuele waterschappen bepalen of in hun werkgebied te veel stikstof en fosfaat in het water terecht komt. Zij stellen niet alleen de normen, maar bepalen ook hoe er gemeten wordt. Dat leidt tot een grote diversiteit. Sommige schappen hanteren strengere normen, andere soepelere, sommige schappen zijn realistisch andere idealistisch. Desondanks zijn het de bevindingen van de waterschappen, die naar Brussel worden gestuurd, en die voor een belangrijk deel bepalen of de landbouw voldoet aan de Nitraatrichtlijn. De derogatie hangt ervan af. Lees verder

Metingen van waterschappen voor Nitraatrichtlijn misleidend – Kwel blijkt oorzaak fosfaat­overschot in water

Niet (over)bemeste landbouwgronden, maar fosfaatrijk kwelwater uit een pleistocene marinelaag in de bodem, veroorzaakt de forse overschrijdingen van de fosfaatgehalten in oppervlaktewateren. In rapportages van de Rijksoverheid voor de Brusselse Nitraatrichtlijn, valt deze kwel buiten beeld en worden de fosfaten ‘gewoon’ toegeschreven aan de landbouw. Ook loost ongeveer de helft van de rioolwaterzuiveringsinstallaties meer fosfaten op het oppervlaktewater dan de overheid ­veronderstelt. De landbouw wordt daardoor al jaren af­gerekend op fosfaatemissies waarvoor zij niet verantwoordelijk is. V-focus toetste deze zomer de onderbouwing van het fosfaatbeleid (fosfaatrechten) op basis van de daadwerkelijke metingen in het milieu. Lees verder

Fout in NL-fosfaatbeleid zo groot, dat EU-milieudoel schier onhaalbaar is

Zelfs als alle agrariërs volledig zouden stoppen met het bemesten van hun landerijen, en er geen druppel fosfaat meer wordt aangewend, zal de landbouw haar milieudoelen niet halen. Dat is namelijk schier onmogelijk. De reden ligt in een grote discrepantie tussen de metingen en de milieudoelstellingen. Die conclusie trekt V-focus op basis van zijn onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van het fosfaatbeleid, deze zomer. Lees verder

Fosfaatbeleid staat haaks op metingen in milieu

Het agrarische fosfaatbeleid, dat grotendeels is gebaseerd op modellen en berekeningen, heeft maar weinig overeenkomst met de realiteit. Dat blijkt uit een toetsing van de onderbouwing van het fosfaatbeleid door V-focus afgelopen zomer. Lees verder

Waterschap legt lat mestbeleid hoog – Waternorm in Nederland weinig realistisch

‘Brussel’ is bezorgd over de kwaliteit van zijn oppervlaktewateren. De doelen van de Kaderrichtlijn Water worden niet gehaald, twittert het Europese Milieuagentschap (EMA). De mestnormen zullen dus nog scherper moeten, vinden ook de Nederlandse waterschappen. Ons land legt de ‘waterlat’ hoog, tot groot ongenoegen van de landbouw. Lees verder

Waterdoelen nog ver weg: mestwet moet strenger

Nederland haalt haar ‘waterdoelen’ niet, de mestwetgeving zal dus nog strenger moeten. Europa is onlangs begonnen de landen erop te attenderen dat zij haast moeten maken om de doelen in de Kaderrichtlijn Water voor 2015 te halen. Lees verder