Algemeen | Onderzoek en Beleid

Nederlandse drijfmest verliest meeste ammoniak en methaan

Nederlandse drijfmest stoot niet alleen veel meer ammoniak uit dan drijfmest in andere lidstaten, maar in ons land leveren de emissiearme technieken ook veruit het meeste resultaat. Dat blijkt uit een vergelijking van de ammoniakgegevens die Europese lidstaten aanleveren bij de Europese Commissie. De aangeleverde gegevens zijn veelal gegenereerd door de ammoniak-rekenmodellen van de lidstaten zelf.

Drijfmest van melkvee en varkens geeft in de meeste Europese lidstaten een ammoniakverlies van 20 procent, zo blijkt uit de gegevens die de Europese Commissie ontvangt van de lidstaten (zie grafiek 1). Het wetenschappelijke onderzoeksbureau JRC van de Europese Commissie noemt dit verlies de ‘default’ oftewel de standaard. Nederlandse runderdrijfmest geeft echter veel grotere ammoniakverliezen: 34 procent voor melkveedrijfmest en 41 procent voor varkensdrijfmest. Met andere woorden: er komt uit Nederlandse drijfmest circa twee keer zoveel ammoniak vrij dan uit drijfmest in andere lidstaten.

Emissiearme technieken voor het aanwenden van drijfmest op het boerenland worden dan ook veruit het meeste in Nederland toegepast, blijkt uit de Europese cijfers. Door de inzet van emissiearme bemestingstechnieken weet Nederland de ammoniakverliezen bij de mestaanwending flink te drukken, waardoor Nederland per saldo op ongeveer dezelfde verliezen uitkomt als menig lidstaat waar drijfmest niet emissiearm wordt aangewend, maar waar de Europese ‘default’ wordt gehanteerd.

Ammoniakemissies in Europa

Het onderzoeksinstituut van de Europese Commissie geeft aan dat de uitstoot van ammoniak uit mest door de verschillende landen op een verschillende wijze wordt berekend. De ammoniakemissies uit de drijfmestaanwending worden voor Nederland berekend met het model NEMA. In de afgelopen jaren probeerden de onderzoekers Jaap Hanekamp, Marcel Crok en Matt Briggs meer inzicht te krijgen in de juistheid van de Nederlandse cijfers. Dit bleek niet meer mogelijk aangezien de onderliggende brondata niet meer beschikbaar zijn.

Methaanemissies drijfmest

Uit dezelfde Europese gegevens blijkt dat de Nederlandse drijfmest niet alleen hogere ammoniakverliezen kent, maar ook hogere methaanverliezen. Zie grafiek 2. Dit leidt tot de hoogste emissies per koe. Volgens schattingen van het Europese onderzoeksbureau JRC zit Nederland hier zo’n 40 procent te hoog (zie V-focus, 24 november 2017). De methaanemissies uit Nederlandse varkensdrijfmest liggen wel op een vergelijkbaar niveau met die in andere lidstaten.

Grafiek 1. Ammoniakverliezen (in %) uit drijfmest van melkvee en varkens in Europese lidstaten.
Grafiek 2. Methaanverliezen (in kg/koe/jaar) uit drijfmest van melkvee in Europese lidstaten.
Bronnen: EEA Report 2017, European greenhouse gas inventory;  JRC 2010, Evaluation of the livestock contributions tot the greenhouse gas emissions.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?