Algemeen | Mens en mening | Visie en Opinie

Melkveewet zoveelste ‘duurzame wet’ op de stapel

Melkveewet-gMet het opheffen van de melkquotering (1 april) komt er op papier ruimte voor groei van de melkveesector; landelijke schattingen gaan uit van 20 tot 30 procent, provincies zijn voorzichtiger. Zij verwachten op basis van hun regionale verordeningen en beleidsvisies een groei van hooguit 15 procent en een lichte krimp van de varkenssector.

V-focus bestudeerde de verordeningen en beleidsvisies voor een duurzame veehouderij van de twaalf provincies afzonderlijk. Ook werd de provincies gevraagd een inschatting te maken van de ontwikkelingen van de rundvee- en varkenssector in de periode 2015 – 2020. Uit de inventarisatie blijkt dat alle provincies eigen beleid hebben gemaakt en/of in voorbereiding hebben voor een duurzame veehouderij. Wat onder ‘duurzame veehouderij’ wordt verstaan, verschilt per provincie.

Weinig afstemming

Hoewel rijk en provincies ‘duurzaamheid’ hoog in het vaandel hebben, geldt dat niet voor de regelgeving. Uit de inventarisatie van (aanstaande) rijks- en provinciale regelingen valt op dat de verschillende beleidsmakers vrij autonoom beslissingen nemen en te weinig rekening houden met elkaar. Dat leidt niet alleen tot veel regels, maar ook tot dubbelingen en regels die elkaar tegenspreken en frustreren.

Opstapeling aan ‘duurzame wetten’

De landelijke en lokale overheden stapelen de ene wet voor een duurzame veehouderij op de andere: tegen ammoniak, mestoverschotten, geur, fijnstof, broeikasgassen. Voor de volksgezondheid, grondgebondenheid, draagvlak in de omgeving, etcetera. Zelfs de diergezondheid en het dierenwelzijn worden in sommige provincies onderdeel gemaakt van het bestemmingsplan. En het einde aan de stroom duurzaamheidswetgeving is nog niet in zicht, er zit veel in de pijplijn: met name veel provinciaal beleid is onderweg. Dan zijn er nog de uitwerking van de landelijke Melkveewet en PAS. De berg aan rijks- en regionale regels voor een duurzame veehouderij begint juridisch zo complex te worden dat slechts weinigen door de bomen het bos nog zien.

Het artikel Melkveewet zoveelste ‘duurzame wet’ op de stapel is deze maand te lezen in V-focus. Geen abonnee? Ontvang V-focus nu tijdelijk voor 15 euro.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?