Algemeen

Live blog: Nieuwe inzichten in ammoniak

DSC_3745[1]
Vragen vanuit het publiek aan Lambert Polinder.
Meerdere (studie)groepen van veehouders houden in de Opstandingskerk in Nijkerk een themamiddag over de voortschrijdende inzichten in het ammoniakbeleid. Volg het hier live:

13.40: Opening door Klaas Wolters
13.45: Dick Veerman (Foodlog), gespreksleider. “Mestdiscussie wordt afgedekt. Het is een moeilijk dossier.”
13.50: Veelal boeren in de zaal. Twee politici (CDA Overijssel en SGP Tweede Kamer)
13.50: De meeste aanwezigen denken dat het rekenmodel niet klopt.
13.52: Kok van Herk, bioloog, Lichenologisch Onderzoeksbureau Nederland. Van Herk spreekt en beantwoordt de vraag: Wat zeggen korstmossen over ammoniak?
13.54: Korstmossen zijn schimmels die samen leven met algen, niet verwant aan mossen. Korstmossen groeien veel op bomen, stenen en op de grond in de heide. Er zijn bijna 700 soorten korstmossen in Nederland. Sterke reactie op milieu.
13.55: “Op paar meter afstand al effect op milieu te zien aan korstmossen.”
13.56: “Op eiken beste ammoniakinvloed te zien.”
14.00: “Korstmossenmeetnet gestart in 1989. Inmiddels 3.500 meetpunten met tien bomen.”
14.02: NIW: index van bomen die positief reageren op ammoniak.
14.03: Resultaten na eerste meetronde. De Gelderse vallei, oostelijk Noord-Brabant en delen van Twente komen eruit als sterkst met ammoniak verontreinigd.
14.07: Hoe zeker zijn de metingen? Door TNO is in 1997 is gemeten met passieve monsternemers in dezelfde bomen als waar Van Herk gemeten heeft. Conclusie op monsterpunt niveau: 70 procent overeenkomst tussen metingen.
14.09: Verloop van ammoniakindicatie met korstmossen tussen 1993 en 2006. Tot 1998 toename van ammoniakinvloed. Daarna is er een daling ingezet.
14.13: Artikelen en onderzoeksresultaten van Kok van Herk zijn te vinden op www.researchgate.net.

14.25: De tweede spreker van vandaag is Lambert Polinder, omgevingsjurist Agrifirm Exlan.
14.26: Stelling: ‘In ieder geval is de ammoniakwetgeving een feit’
14.29: Polinder gaat in op de achtergronden van het ammoniakverhaal. – Natura 2000-gebieden – Het doel is de gebieden te beschermen tegen de invloeden die een negatief effect kunnen hebben.
14.35: Vergunningsplicht NB-wet. Verboden om zonder vergunningen activiteiten te realiseren die de kwaliteit van Natura 2000-gebieden kunnen aantasten. Vergunning alleen verleend als GS er zeker van is dat de kenmerken van een Natura 2000-gebied niet worden aangetast.
14.38: NB-wet. Verbod op vaststellen plannen. Een plan mag alleen worden vastgesteld als het bevoegd gezag zich er van heeft verzekerd dat het geen negatief effect kan hebben. “Beleid leidt tot vastlopende ontwikkeling veehouderij”, zegt Polinder.
14.41: Uitspraak Raad van State 7 september 2011: Vergunning kan worden verleend als de gevolgen van ed gewenste activiteit net groter zijn dan de activiteit veroorzaakte op referentiedatums. Dat is de datum van aanwijzing als Vogelrichtlijn gebied of de datum van aanwijzing gebied als Habitatrichtlijngebied. Achteraf vastgesteld ub artikel 19kd Nbw.
14.44: Vergunningverlening toetsingkader. Negatief effect: geen vergunning. Geen negatief effect: vervolgvragen.
14.49: Extern salderen NH3: juridisch redelijk waterdicht.
14.50: PAS: Eind april vastgesteld door Tweede Kamer. 9 september behandeld in Eerste Kamer. Stemming:…..
14.52: Inhoud PAS: Programma ter verlaging van N-depositie. Nu bekend: Strengere emissiegrenswaarden voor nieuwe stallen. Besluiten emissiearme huisvestingsystemen landbouwhuisdieren.
14.53: Ontwikkelruimte. Berekend met AERIUS. Vrijstelling vergunningsplicht bij mol <1.
14.54: Polinder adviseert: Inventariseer uw mogelijkheden en vraag eventueel alsnog vergunning aan voor intreding PAS.

Pauze:

15.25: Frank Verhoeven, eigenaar adviesbureau Boerenverstand.
15.26: Wat er niet in komt, komt er ook niet uit.
15.28: Hoe minder mesten urine bij elkaar komen, hoe minder ammoniak.
15.30: Hoe meer weidegang, hoe minder NH3.
15.30: Hoe kleiner het aandeel minerale N en hoe meer organisch gebonden, hoe lager de emissie. Verspreiding van ammoniak hang af van wind, temperatuur, zon, luchtvochtigheid, bodem, lengte van het gewas.
15.31: Basis staat niet er discussie, modellen en maatregelen wel.
15.32: Dichte stal: alle stikstof in de mest en kan pas bij uitrijden vervliegen.
15.33: Emissie is factor 3 tot 5 lager dan verondersteld? Verschillende meetmethoden zouden gelijktijdig op dezelfde locaties vergeleken moeten worden.
15.35: EZ communiceert: er is niets aan de hand.
15.36: Onderzoeksvragen liggen op tafel:: vergelijking meetmethoden; verklaring variatie emissiewaarden; vertaling van die variatie naar bedrijfsmanagement; ontwikkeling bedrijfsspecifieke emissiefactoren; Continuering en detaillering depositie onderzoek
15.38: Vergelijkende resultaten metingen GreenDuo – Zodebemester. Uitstoot vergelijkbaar laag; voordelen bovengronds voor veel veehouders groter; Integrale verlagen alle N-verliezen.
15.40: Verhoeven: “Bestuurlijk en geen wetenschappelijk probleem. Samenleving wil dat boeren reduceren en liefst integraal. Dat is mogelijk. Hoe? Dat mag de boer zelf kiezen.”

Geesje Rotgers, hoofdredactrice vakblad V-focus, is de laatste spreker.
15.43: De mysterieuze wereld van de ammoniak.
15.46: Werking rekenmodel. 100 kg ammoniak –> rekenmodel –> 100 kg ammoniak
15.48: Augustus: Planbureau leefomogeving: sinds 1990 bijna 70 procent ammoniakemissie
15.50: Ammoniak met neerslag. 1990 – 1998: situatie stabiel.
Eerst: 8,4 kg N/ha met neerslag. Nu 5,6 kg N/ha met neerslag.
15.53: Conclusies: 70 % volgens rekenmodel; 20 procent volgens metingen milieu,
15.53: Enorm effect emissiearme bemesting volgens Rekenmodel; Geen effect volgens metingen in veld.
15:56: Emissies met regelmaat herberekend
15.57: Kilo N-neerslag per jaar. Rekenmodel Ammoniak: 2/3 ammoniak uit landbouw.
15.58: Grote vraagtekens: NL meet wel emissiefactor bemesters maar niet kilo’s die van ha waaien. Verspreiding = aanname. NL meet niet kilo’s die neerslaan in milieu; Vooral berekend uit emissies. Lopend onderzoek Wageningen UR: forse overschatting emissies (kilo’s) bij bemesten.

Geesje Rotgers aan het woord over het Rekenmodel.

16.04: Dick Veerman, gespreksleider van vandaag, vat het verhaal van de sprekers samen.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?