Algemeen

Toetsuitkomsten PBL-mestevaluatie overhandigd aan Kamerleden

Den Haag. Vanochtend namen leden van de Tweede Kamer de position paper ‘Waternorm voor natuur vaak minder streng dan voor land- en tuinbouw’ in ontvangst. De position paper werd opgesteld naar aanleiding van een toetsing van de onderbouwing van het PBL-rapport ‘Evaluatie Meststoffenwet 2016’, deze evaluatie werd eind maart gepubliceerd. De toetsing is uitgevoerd door V-focus in opdracht van Stichting Mesdag Zuivelfonds en de position paper is mede onderschreven door een aantal sectorpartijen.

Volgens de PBL-evaluatie is het mestbeleid niet effectief genoeg. De doelen van schoon oppervlaktewater komen in zicht wanneer de fosfaatbelasting uit de landbouw met 40% wordt verminderd en de stikstofbelasting met 20%.

V-focus analyseerde de data die ten grondslag liggen aan deze door het PBL becijferde opgave voor de landbouw. De analyse bracht aan het licht dat waterschappen verschillend omgaan met de normen in hun werkgebied en daarmee een verschillende opgave van de boeren en tuinders verlangen. Bovendien worden voor land- en tuinbouwgebieden in West-Nederland geregeld strengere normen gesteld dan voor natuurgebieden en drinkwaterwingebieden.

Ook kiest het PBL ervoor om vervuiling die niet gerelateerd is aan bemesting en landbouw, tóch toe te rekenen aan de landbouw. Het gaat dan om natuurlijke kwel, oxidatie van veengronden, in de zomer geïnfiltreerd oppervlaktewater en nog een aantal bronnen.

Stichting Mesdag Zuivelfonds, bood mede namens een aantal sectorpartijen een Positionpaper aan, met twee Informatiekaarten voor N en P over de normstelling van de waterschappen. De position paper wordt onderschreven door een aantal sectorpartijen (zie position paper). Met de position paper vragen partijen aandacht voor deze kwesties.

V.l.n.r. Lubbert van Dellen (Stichting Mesdag Zuivelfonds), Elbert Dijkgraaf (SGP) en Jaco Geurts (CDA).

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?