Algemeen | Onderzoek en Beleid | Plus

Kostbaar ammoniakbeleid in Nederland totaal niet effectief

[achterinlogammoniakrapport]

[/achterinlogammoniakrapport]

Het ammoniakbeleid in Nederland is niet effectief. Dat blijkt uit het rapport Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen. De ammoniakemissies in Nederland dalen volgens officiële documenten fors, maar die daling volgt slechts uit twijfelachtige theoretische berekeningen en is totaal niet terug te zien in daadwerkelijke metingen van ammoniak in de lucht. Die laten sinds 1993 namelijk geen duidelijke trends omhoog of omlaag zien.

Kostbare maatregelen

Lees ook:
Beweringen RIVM lijnrecht in tegen conclusies Ammoniakonderzoek Hanekamp&Crok
De landbouwsector heeft sinds begin jaren negentig allerlei kostbare maatregelen genomen om de uitstoot van ammoniak te beperken, zoals het ondergronds aanbrengen van mest, het afdekken van mestsilo’s en het aanpassen van stalvloeren. Uit het rapport Ammoniak in Nederland blijkt nu dat al die maatregelen niet hebben geleid tot een aantoonbare afname van ammoniak in de lucht. Daadwerkelijke metingen van ammoniak in de lucht laten sinds 1993 namelijk geen duidelijke trends omhoog of omlaag zien (zie figuur). Het rapport is geschreven door chemicus Jaap Hanekamp, wetenschapsjournalist Marcel Crok en de Amerikaanse wiskundige Matt Briggs en is uitgebracht onder de vlag van het landbouwtijdschrift V-focus.

Figuur. Verloop van de maandelijkse ammoniakconcentratie voor Wekerom (meetpaal S738, veel veehouderij) en De Zilk (meetpaal S444, weinig veehouderij). In blauw de veronderstelde afname van de landelijke ammoniakemissies.

Onzekerheid

De onderzoekers probeerden de landelijk gebruikte (berekende) emissiecijfers te reproduceren, maar de achterliggende data daarvan blijken niet meer beschikbaar. Met data van bemestingsproeven van de Wageningen University and Research Centre (WUR) die nog wél beschikbaar waren, laten de onderzoekers zien dat de onzekerheden in de gebruikte berekeningsmethode voor emissies aanzienlijk zijn. Deze onzekerheden zijn in de officiële stukken vrijwel niet gerapporteerd en emissiecijfers worden derhalve met een niet bestaande zekerheid naar buiten gebracht. Emissies zijn daardoor mogelijk minder afgenomen dan de berekeningen suggereren.

Verkeerd gemiddeld

Aan de andere kant blijkt wél dat de waardes van de concentraties structureel worden overschat. De ammoniakmetingen worden in Nederland namelijk op een onjuiste manier gemiddeld. Correctie daarvan leidt ertoe dat de ammoniakconcentraties in Nederland tientallen procenten lager liggen dan door de overheid wordt gerapporteerd.

Tekortkomingen

De Nederlandse overheid claimt de laatste jaren dat de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid solide is. Maar het rapport constateert juist een opeenstapeling van rekenkundige, modelmatige, en argumentatieve tekortkomingen in de onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid. Men kan dus niet stellen dat het ammoniakbeleid wetenschappelijk goed onderbouwd is.

Door: Marcel Crok en Jaap Hanekamp

Het rapport Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen is hieronder te downloaden:

[achterinlogammoniakrapport]

[/achterinlogammoniakrapport]

[nietachterinlog]Log in met uw V-focus-account en download hier het rapport ‘Ammoniak in Nederland’[/nietachterinlog]

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?