Onderzoek en Beleid

Remkes: volledige stikstofdepositie landbouw in Natura 2000-gebieden

Volgens het rapport van commissie Remkes komt 45 procent van de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden uit de landbouw. Een door Mesdag Zuivelfonds gefinancierd onderzoek door onderzoeksjournalist Geesje Rotgers en geo-data specialist Richard Zijlstra controleerde de bevindingen van de commissie nadat RIVM begin januari de data vrijgaf.

Met de data van RIVM en een vergelijkbaar rekenmodel kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat in 2017 23 procent van de in Natura-2000 gedeponeerde stikstof uit de landbouw afkomstig is. Commissie Remkes concludeerde dat 46 procent van deze stikstof uit de landbouw afkomstig is. Bovendien pretendeerde Remkes met dieraantallen van 2018 te rekenen, maar hij gebruikte cijfers uit 2017. In 2018 waren er 75.000 melkkoeien minder en 240.000 stuks jongvee. Dat onlangs door Wageningen de ammoniakemissie bij mestaanwending tien procent lager bleek, is bij beide data-analyses niet meegenomen. Dit samen betekent dat de emissie uit d elandbouw te hoog werd aangenomen.

Het verschil met de depositie in Natura 2000-gebieden die de landbouw veroorzaakt volgens commissie Remkes zit erin, denken de onderzoekers, dat commissie Remkes de totale stikstofdepositie in Nederland die uit  de landbouw afkomstig is, toerekende als gedeponeerd in Natura 2000-gebieden. Hoe of waardoor deze misrekening gemaakt is, is niet bekend bij de onderzoekers. Het is van groot belang de bronnen van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te kennen, omdat de Nederlandse wetgeving omtrent natuur, en daarmee ook de vervallen PAS, is gebaseerd op stikstofdepositie op deze gebieden. Vanuit de Europese Habitat-richtlijn kunnen alleen vergunningen verleend worden als de stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden niet toeneemt. Daarom hebben Rotgers en Zijlstra zich alleen op de Natura 2000-gebieden gericht.

Binnenscheepvaart heeft groot aandeel

Uit de analyse van Richard Zijlstra blijkt dat de binnenscheepvaart binnen de stikstofbron mobiliteit een groot aandeel heeft, logisch omdat deze schepen door de uiterwaarden varen die vrijwel allemaal tot de Natura 2000-gebieden behoren. Verkeer gezamenlijk draagt voor 41 procent bij aan de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden waarvan ruim een derde uit de scheepvaart.

Onderzoek met iso-typering

Jan Cees Vogelaar geeft aan de komende drie jaar onderzoek te gaan doen naar stikstofemissie en –depositie met behulp van iso-typering. Daarbij wordt stikstof bij zowel de bron als de plek van depositie herkend. De huidige methode is slechts een rekenmodel dat emissie omrekent in depositie. Met dit onderzoek kan worden nagegaan of de rekenmodellen en metingen overeenkomen.

In deze video vind je de gehele persbijeenkomst van Publieke Zaken en Masdag Zuivelfonds van 20 februari 2020 in Nieuwspoort in Den Haag.

In deze video legt Geesje Rotgers de belangrijkste kanttekeningen bij het rapport van commissie Remkes uit.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?