Onderzoek en Beleid

Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden

Uit metingen aan negen veenweidepercelen in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen bleek dat het gras gemiddeld voldoende fosfor (P) bevatte voor melkkoeien. Er was echter wel veel variatie in de bodem P-toestand van percelen en dit was terug te zien in de gras-P-gehalten. Dit betekent dat er winst valt te behalen voor de waterkwaliteit door drijfmest goed te verdelen binnen het bedrijf. Daarmee kan de P-kringloop verder worden gesloten.

De door minister Schouten gepresenteerde visie op kringloop­landbouw vraagt om lagere externe inputs, een hogere benutting van mest en een beter bodembeheer. Daarnaast ligt in het veen­weidegebied ook een opgave om de fosfor­belasting van het oppervlaktewater te verlagen­. In de pilot Proefpolder Kringlooplandbouw worden in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen door melkveehouders verschillende kringloopmaatregelen genomen voor een betere waterkwaliteit. Ook wordt onderzocht wat de relatie is met bodem- en waterkwaliteit en N- en P-bodemoverschotten. Voor de melkveehouder in het veen­weidegebied liggen kansen op het gebied van een goede benutting van de nutriënten in de bodem.

Relatie fosfaattoestand bodem en P-opname gewas

Binnen de polder is een proef uitgevoerd waar op negen locaties metingen zijn gedaan aan de P-opname van gras bij drie stikstof­bemestingsniveaus: geen bemesting (N0), 125 kg N/ha (behandeling N125) en 250 kg N/ha (behandeling N250). Alle locaties ontvingen daarnaast 40 kg P2O5/ha en 180 kg K2O/ha.

Lees de uitkomsten van de proef in het artikel ‘Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden’ in V-focus, augustus 2019.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?