Algemeen | Onderzoek en Beleid

Boer gaat duizenden euro’s meer betalen voor waterschap

Als het aan de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) ligt, gaan boeren straks fors meer heffing betalen aan hun waterschap. Het plan is een extra vervuilingsheffing in te voeren: voor de uitspoeling van stikstof uit landbouwgrond. De CAB stelt voor een forfaitaire belasting in te voeren van 1 vervuilingseenheid (VE) per hectare, wat neerkomt op zo’n 2.000 tot 8.000 euro per bedrijf, afhankelijk van het aantal hectares en onder welk waterschap het bedrijf valt.

De CAB van de Unie van Waterschappen heeft eind 2017 zijn voorstellen gepubliceerd, er is een inspraakronde geweest voor belangenorganisaties en medio maart worden de definitieve voorstellen verwacht. In juni volgt dan vaststelling van het nieuwe heffingenstelsel waarna het wordt aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. (Toevoeging 28/2: De CAB heeft op 27 februari besloten de definitieve voorstellen op 1 juni te presenteren.)

Boer betaalt, maar voor welke ‘vervuiling’?

Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist bij V-focus en Jaap Hanekamp, associate professor aan URC Middelburg, hebben de onderbouwing van de belastingvoorstellen voor de landbouw getoetst met financiering van Stichting Mesdag Zuivelfonds. De onderzoekers zullen hun studie De boer betaalt, maar voor welke ‘vervuiling’? presenteren op 6 maart in Perscentrum Nieuwspoort (Den Haag).

Alvast enkele conclusies

  • De CAB stelt dat de landbouw verantwoordelijk is voor 60 procent van de stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater. Na checken van de onderliggende data blijkt dat dit hoge percentage tot stand komt doordat enkele bronnen bij de landbouw worden geteld waarvoor de landbouw niet verantwoordelijk is of maar kan zijn.
  • De heffingssystematiek die de waterschappen willen toepassen, is niet conform de richtlijnen van de Europese Commissie. Hierdoor wordt de landbouw veel zwaarder aangeslagen dan noodzakelijk is volgens de Europese Commissie, die door de onderzoekers om een oordeel is gevraagd.
  • Uit de studie blijkt dat er op grotere schaal sprake is van onhaalbare normen voor nutriënten. De overheden, waaronder waterschappen, hebben er echter voor gekozen vooralsnog niet te tornen aan de normen. Dat leidt tot irreële kosten van waterschappen die deze normen tóch nastreven en doorbelasten aan de landbouw.

Presentatie op 6 maart

Op dinsdag 6 maart, aanvang 13.oo uur, zullen Rotgers en Hanekamp de uitkomsten van hun onderzoek naar buiten brengen in Perscentrum Nieuwspoort (Lange Poten 10, Den Haag). Het betreft een openbare bijeenkomst waaraan geen kosten zijn verbonden. Wilt u er bij zijn? Dat kan. Aanmelden wordt door de organisatie op prijs gesteld en kan door een email te sturen naar grotgers@agrimedia.nl

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?