Mens en mening | Persbericht

Raad van State maakt kapitale rekenfout in uitspraak ‘Eilandspolder’

Veehouders in de Noord-Hollandse Eilandspolder hebben een Natuurbeschermingswetvergunning nodig als zij drijfmest willen uitrijden in deze polder die is aangewezen als Natura 2000-gebied. De vergunningplicht is het gevolg van uitspraken van de Raad van State op 16 maart 2011 en 18 januari 2012.  De uitspraken van de Raad van State blijken gebaseerd te zijn op een foutieve berekening van de stikstofdepositie. Het ministerie van EL&I bevestigt dat de Raad van State een rekenfout heeft gemaakt.

Door het uitrijden van drijfmest zou er een onaanvaardbaar hoge hoeveelheid stikstof op het  beschermde, zeer kwetsbare veenmosrietland terecht komen, zo redeneerde de Raad van State. In de duizend hectare grote Eilandspolder is 0,2 hectare veenmosrietland aanwezig. Dit was reden om de drijfmestaanwending vergunningplichtig te maken. In zijn berekening ging de Raad van State ervan uit dat de veehouders het veenmosrietland zouden bemesten; daarom telde zij 170 kilo stikstof/hectare/jaar op bij de stikstofdepositie. Het bemesten van veenmosrietland is in de praktijk echter schier onmogelijk, aangezien het een drijvend moeras betreft waarin een mestinjecteur meteen zou wegzakken. Het betreft levensgevaarlijk terrein dat is afgerasterd met prikkeldraad.

De Raad van State liet zich voor de berekening adviseren door zijn adviescollege StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak). Volgens de StAB valt niet te voorkomen dat er bij het mest uitrijden 170 kg/N/ha aan drijfmest op het verderop gelegen veenmosrietland terecht komt. Het ministerie van EL&I bevestigt desgevraagd dat er sprake is van een rekenfout: “De Raad van State had de mestgift niet één op één mogen meetellen als depositie.”  Van zowel de zijde van de provincie Noord-Holland als van de jurist van de veehouders werd de Raad van State tijdens de procedure gewezen op de rekenfout. De Raad van State stelt nu dat de provincie Noord-Holland te laat was met het indienen van haar bezwaar. De provincie ontkent dat. Het is niet bekend waarom de zienswijze van de jurist van de veehouders ter zijde is gelegd.

Het artikel ‘Raad van State blundert in uitspraak Natura 2000’ is te lezen in V-focus april 2012. Een gratis proefnummer is op te vragen bij: AgriMedia Wageningen, mail@agrimedia.nl, tel.: 0317 465 670.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?