Onderzoek en Beleid

Onderzoek naar de nutriëntenkringloop van natuurboerderij Eytemaheert

Natuurboerderij Eytemaheert in Drenthe wil landbouw en natuurbeheer integreren in een melkveebedrijf, waarin de nutriëntenkringloop zoveel mogelijk gesloten wordt. De koeien krijgen zelf geproduceerd gras, zonder aanvoer van nutriënten in de vorm van voer, mest of meststoffen. Met de productie van melk en vlees worden wel nutriënten afgevoerd.

Eytemaheert heeft zowel productief grasland als natuurgrasland, op beide worden dieren geweid. Biomassa van het natuurgrasland wordt gebruikt als voer, strooisel of compost, hierdoor vormen ze een nutriëntenstroom van natuurgebieden naar het productiedeel van het bedrijf. Wageningen University & Research heeft onderzocht of de aanvoer van nutriënten vanuit natuurgebieden genoeg is om de afvoer in de productie te compenseren. 

Zij hebben een schema opgesteld met de kringloop op het bedrijf. Daarin is te zien waar nutriënten vandaan komen en waar ze heen gaan. Vooral de grote stromen van fosfor en stikstof in verschillende vormen vielen op. Voor stikstof gold voor beide soorten land een overschot. Stikstof is gevoelig voor verliezen en spoelt uit of gaat verloren naar de lucht. Er werd een negatief overschot van fosfor op de natuurlanden en een positief overschot op de productieve graslanden geconstateerd. Dit fosfor-overschot is niet uitspoelingsgevoelig en blijft in de bodem aanwezig.

De uitkomst van het onderzoek was dat het Eytemaheert in 2022 lukte om genoeg nutriënten zoals stikstof en fosfor van het natuurgrasland te halen. Hiermee konden ze de nutriëntenafvoer via melk en vlees en de groei van de veestapel compenseren. Eytemaheert wil de productie verder verhogen door verbetering van het voer en uitbreiding van de veestapel. Doordat er steeds voedingsstoffen uit de natuurlijke gebieden worden gehaald, kan de productie op die plekken afnemen. Dit kan uiteindelijk invloed hebben op de nutriëntenbalans op de productieve graslanden. Mogelijk kunnen tekorten ontstaan. Daarom worden de waardes ook in de toekomst nog bijgehouden.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?