Artikelen uit vakblad V-focus nr. 5 | 2019

Het is de laatste maanden topdrukte aan het ‘stikstofloket’ van ons researchteam ammoniak. In de afgelopen jaren toetsten wij de beleidsonderbouwing en constateerden dat hiermee het nodige mis is. Onder ‘ons researchteam’ schaar ik dan de wetenschappers Jaap Hanekamp en Matt Briggs, onderzoeksfinancier Mesdag Zuivelfonds en V-focus. Lees verder

De druk op het beschikbare water in droge periodes neemt toe. De toenemende watervraag zal tot gevolg hebben dat steeds vaker keuzes moeten worden gemaakt tussen de verschillende belangen. Hierdoor zal sturing van ruimtegebruiksfuncties en doelen een steeds belangrijere rol gaan spelen. Lees verder

Kees Blokland (64) richtte in 1997 Agriterra op met het doel om met kennis uit Nederland wereldwijd zo veel mogelijk landbouworganisaties sterker te maken en boeren te helpen om uiteindelijk de wereldbevolking van voldoende voedsel te voorzien. Inmiddels is Agriterra actief in zeventien landen. “De Nederlandse landbouw is een voorbeeld voor de rest van de wereld”, stelt Blokland. Lees verder

Een probleem van graslanden met een uitgestelde maaidatum vanwege weidevogels is dat het gewas zwaar is. Dat is niet ideaal voor de kuikens. In het kader van het project Winst en Weidevogels is onderzocht of beheerpakketten met voorweiden een goed alternatief zijn. Lees verder

De teelt van nieuwe eiwitgewassen als veevoer is actueel. ‘Eigen’ eiwit vermindert de afhankelijkheid van met name soja. Bovendien geldt het advies van de Commissie Grondgebondenheid van LTO en NZO om in 2025 minimaal 65 procent van de eiwitbehoefte van eigen grond of uit de regio te halen. Vooral de teelt van veldbonen zit in de lift. Lees verder

Het drie jaar oude Actieplan Vitale Varkenshouderij is begin september herzien. De Coalitie Vitale Varkenshouderij heeft de hoofdlijnen: kringlooplandbouw; krimpen en schonere stallen; een energieneutrale varkenshouderij; gezondere varkens en meer welzijn, en een ketensamenwerking met transparantie door middel van blockchain, aangepast en geactualiseerd aan de behoefte van de Nederlandse maatschappij. Er zijn nieuwe piketpaaltjes geslagen aan de horizon. Lees verder

Ongeveer 5 procent van de broeikasgassen in de wereld komen voort uit de betonindustrie. Bouwmaterialen zijn enorm vervuilend. Op het seminar ‘Biobased bouwmaterialen’ in BlueCity – het laboratorium voor plantbased bouwmaterialen – werden de nieuwste ontwikkelingen uit de doeken gedaan. Lees verder

Drie jaar geleden verrees Dairy Campus in Leewarden. Het onderzoeks- en praktijkcentrum houdt zich dagelijks bezig met innoveren in de melkveehouderij. “Met de ontwikkelingen die hier plaatsvinden, kunnen we bijdragen aan de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij”, vertelt manager Kees de Koning. Lees verder

Burgers zien niet graag een zeug vaststaan in een kraamkooi. Als hun wordt verteld dat zo’n kooi de biggen beschermt, verandert dat hun mening nauwelijks. Burgers zien wel graag dat vleesvarkens uitloop krijgen naar buiten. Als zij uitleg krijgen over de nadelen van zo’n uitloop, vinden zij tóch dat die moet blijven. Dat blijkt uit onderzoek van de Duitse Universiteit in Goettingen. Lees verder

De rijksoverheid heeft kringlooplandbouw tot een speerpunt van haar beleid gemaakt. Maar wat dit precies inhoudt, is nog niet zo duidelijk. Elk agrarisch bedrijf is immers onderdeel van vele kringlopen, niet allemaal even zichtbaar en vaak op een ingewikkelde manier met elkaar verbonden. Hogeschool Van Hall Larenstein en Circular Landscapes werken aan een grafische tool om al deze kringlopen op een overzichtelijke manier te visualiseren. Lees verder

Diëtist Erica Slof waarschuwt voor een te eenzijdige benadering van klimaatvriendelijk eten. Door dierlijke producten als vlees en zuivel impopulair te maken, grijpen mensen gemakkelijk naar vervangers uit de categorie ‘ultra-processed’. En juist die vergroten de kans op aandoeningen als overgewicht en diabetes. Lees verder

Wat is er nodig voor kringlooplandbouw op regionaal niveau? Verschillende initiatieven tonen aan dat vooral de vermarkting een knelpunt is. Immers, het gaat meestal om kleinere bedrijven die met een andere schaal en kostprijs werken dan grootschalige gespecialiseerde producenten. Dat het kan, bewijzen sommige ondernemers. Lees verder

De stikstofemissies in Nederland zijn sinds 1990 fors afgenomen. Dit geldt zowel voor de emissies van stikstof in de vorm van ammoniak, als in de vorm van stikstofoxiden. De eerste vorm komt vooral uit de landbouw, de tweede uit het verkeer en de industrie. Lees verder