Artikelen uit vakblad V-focus nr. 1 | 2019

Het manifest van 24 hoogleraren en experts tegen de Klimaatwet maakt de tongen los: “ Het is een treinkaartje met bestemming kou en ellende, gevolgd door een volksopstand als het te laat is.” Hoogleraar Andy van den Dobbelsteen van de Universiteit Delft haalde daarop fors uit naar de 24 ondertekenaars: “Dit waren geen klimaatexperts, zij hadden geen verstand van zaken.” Carla Dik-Faber van regeringspartij ChristenUnie mengde zich daarop als scheidsrechter in de strijd: “ Lees dit betoog van een echte klimaatwetenschapper (Van den Dobbelsteen, red.) die vakkundig korte metten maakt met het geneuzel van klimaatsceptische pseudo-wetenschappers.” Lees verder

‘Op weg naar herstel van een geschonden relatie’, onder die titel presenteerde het Rathenau Instituut in 2017 zijn plan van aanpak om het draagvlak voor het ammoniakbeleid te herstellen. Het advies van dit instituut aan de Tweede Kamer was een dialoog te starten, en aldus geschiedde. In de lente van 2018 vonden drie bijeenkomsten plaats, waarvan één over de wetenschappelijke disputen ten aanzien van de onderbouwing van het beleid. Namens de ‘kritische partijen’ waren hierbij aanwezig: Jaap Hanekamp (onderzoeker), Jan Cees Vogelaar (voorzitter Stichting Mesdag Zuivelfonds) en Geesje Rotgers (onderzoeksjournalist V-focus). De écht kritische noten zijn volgens genoemde drie critici buiten het rapport gehouden of ‘verdraaid’ weergegeven. Lees verder

Eline Vedder en haar man Alben hebben een melkveebedrijf met 75 koeien. Hun bedrijf ligt net buiten het Drentse dorp Ruinerwold. Vedder is actief bij LTO, Friesland Campina en het CDA, en is in 2018 uitgegroeid tot boerenboegbeeld. Arjen Lubach, Jinek, Pauw, Laat op één, Nieuwsuur, co-host op radio 3FM. Waar ze ook aanschuift, Vedder heeft te allen tijde een helder doel: Een brug slaan tussen het boerenerf en de maatschappij. De boerin wil dat Nederlanders bondgenoot worden van de sector. Vedder over agrarisch Nederland en een blik op 2019. Lees verder

Betere benutting van de mest én meer ruwvoer van een hectare, dat is de grote uitdaging voor de agrarische sector. Andries Huisman uit Gorredijk sprong vijf jaar geleden met zijn bedrijf FarMin in het diepe en ziet het gat in de markt alleen maar groter worden. Lees verder

De dierlijke productie vraagt veel water. Tenminste, als het regenwater dat valt op het grasland en andere voedergewassen voor het vee worden meegeteld. Voor het berekenen van de zogenoemde ‘water footprint’ van producten telt alle water mee, dus ook het regenwater. Dat geeft voor landen met relatief veel regenwater een vertekend beeld. In deze infographic het gebruik van leidingwater (opgepompt grondwater, gezuiverd water, ontzout zeewater) door vijf economische sectoren in Europa. Uit de figuur blijkt dat in de drogere landen (Zuid-Europa) relatief veel leidingwater wordt gebruikt door de land- en tuinbouw. Het verbruik van leidingwater in de agrarische sectoren is relatief beperkt in West-Europa. Daar wordt het meeste water gebruikt voor het koelen van elektriciteitscentrales.
Bron: European Environment Agency Lees verder

Opnieuw is er maatschappelijke verontwaardiging over de biggensterfte in de zoogperiode. Het programma Nieuwsuur maakte er deze maand een rapportage over. In de rapportage wordt gesuggereerd dat de toegenomen worpgrootte en de afname in de beschikbare arbeid in de kraamstal rond het worpproces de oorzaken zijn van de toegenomen biggensterfte. Maar is de uitval in de kraamstal dan zo gemakkelijk te reduceren door de inzet van extra arbeid? En is er een verband tussen de worpgrootte en de uitval in de kraamstal? Binnen het netwerk bigvitaliteit kon er geen relatie worden aangetoond tussen toomgrootte en de biggensterfte. Lees verder

Uitgestelde maaidatum is een populaire maatregel in het weidevogelbeheer. Het vermindert de verstoring en vergroot het broedsucces. Maar bij veel veehouders is het minder populair. Ze verwachten hergroeivertraging, en het levert veel structuurrijk, matig verteerbaar gras op, wat in grote hoeveelheden slecht inpasbaar is op een hoogproductief melkveebedrijf. Van de Kringloopboeren in Midden-Delfland kwam de vraag of een vermindering van de voorjaarsbemesting dit kan verbeteren. Lees verder

In de projecten ‘Amazing Grazing’ en ‘Precisie landbouw 2.0’ wordt gekeken naar het modelmatig schatten van de actuele grasopbrengst en het voorspellen van de groei in de komende dagen. Dit lijkt een goede basis om snel veel informatie te krijgen. Lees verder

Om bodemdaling en CO2-uitstoot in veenweidegebieden te verminderen, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van onderwaterdrainage. Daarmee zouden de bodemdaling en CO2-uitstoot met circa 50 procent kunnen worden verminderd. Recentelijk heeft de International Mire Conservation Group (IMCG), een netwerk van veenspecialisten, echter vraagtekens gezet bij de effectiviteit van onderwaterdrainage. De veenspecialisten twijfelen aan de juistheid van de beschikbare gegevens afkomstig van de Nederlandse pilotgebieden. De IMCG heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dan ook gevraagd de subsidies voor de onderwaterdrainage stop te zetten. Lees verder

In de afgelopen decennia zijn veel boerenlandvogels verdwenen. Dat is bekend. Onderzoek, overheid en media berichten daar voortdurend over. Wat minder aandacht krijgt zijn de vogels in stedelijke gebieden. Dat is vreemd aangezien het hiermee nog een stuk dramatischer is gesteld. Dat brengt ons bij de vraag in hoeverre verstedelijking de oorzaak is van de afnemende vogelaantallen, specifiek de vogels van het boerenland. Lees verder

Om de stikstofbenutting van sorghum te bepalen is een proef opgezet met twee sorghumrassen en mais als referentie. Van sorghum bestaan verschillende soorten waaronder een graansoort (Sorghum bicolor) en een grassoort (Sorghum sudanese). Over het algemeen worden de rassen of hybrides die neigen naar Sorghum bicolor gebruikt voor zetmeelproductie en de hybrides die neigen naar Sorghum sudanese voor structuurrijk voer. Lees verder

Telen van eigen voereiwit uit azolla op een mengsel van dierlijke mest in de buitenlucht kan, zo blijkt uit een pilot van Wij.land, BAAI en het Louis Bolk Instituut op boerderij de Marsen. In de periode van half juni tot half augustus groeide de azolla met ongeveer 51 kilo drogestof per hectare per dag, en het groeide tot laat in het najaar door. Nu is het zoeken naar verdere teeltoptimalisatie en een goede methode van vervoedering. Lees verder