Artikelen uit vakblad V-focus nr. 4 | 2019

‘Eerlijk over eten’, zegt het Voedingscentrum over zichzelf. Maar het valt me al langer op dat veel negatieve framing over de impact van vlees op het klimaat, zijn oorsprong vindt bij het door de overheid gefinancierde Voedingscentrum. Zie bijvoorbeeld de veehouderijparagraaf in hun ‘Factsheet Duurzamer Eten’. De Factsheet begint met: ‘Voedingscentrum, de erkende autoriteit op het gebied van gezond, veilig en duurzaam eten’. Ik ben bij dit soort uitspraken extra alert. ‘In Nederland is voedsel verantwoordelijk voor 20 tot 35% van de totale broeikasgasemissies veroorzaakt door consumptie.’ Waarom schrijft het Voedingscentrum niet gewoon op dat ongeveer 9 procent van de emissies in Nederland landbouwgerelateerd zijn? Lees verder

Als omgevingsjurist bij Agrifirm Exlan houdt Lambert Polinder zich sinds jaar en dag bezig met onder meer het stikstofdossier. Bij het inwerking treden van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in juli 2015 schreef hij dat de wetgeving niet goed doordacht was. In mei van dit jaar heeft de Raad van State het PAS van tafel geveegd. Lees verder

De productie van zonnestroom neemt sterk toe. Het opgestelde vermogen groeide vorig jaar met 1.500 megawatt naar 4.400 megawatt, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De groei was vooral afkomstig van zonnepanelen bij bedrijven. Hier nam het vermogen met 71 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. De toename bij woningen was 37 procent. Lees verder

Gebruik maken van het natuurlijke kapitaal. Het biedt mogelijkheden voor de veehouder. Maar hoe werk je toe naar een natuurinclusieve landbouw? Kennis- en adviesbureau CLM ontwikkelde in opdracht van de provincie Noord-Brabant een kennismatrix die houvast kan bieden. Lees verder

De productie in de zeugenhouderij blijft stijgen. Er worden jaarlijks steeds meer biggen per zeug per worp geboren, en de vakmensen in onze mooie sector zijn gelukkig in staat om deze biggen ook op een goede manier te spenen. Lees verder

Waterbeheerders proberen het watersysteem zodanig in te richten dat de functies landbouw en natuur zo optimaal mogelijk worden bediend. Daarvoor zijn de afgelopen jaren de Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur ontwikkeld. Bij deze ontwikkeling zijn bepaalde essentiële verbeteringen niet meegenomen. Een gemiste kans die tot gevolg heeft dat de Waterwijzer nog niet gebruiksklaar is. Lees verder

Waterbeheerders proberen het watersysteem zodanig in te richten dat de functies landbouw en natuur zo optimaal mogelijk worden bediend. Daarvoor zijn de afgelopen jaren de Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur ontwikkeld. Bij deze ontwikkeling zijn bepaalde essentiële verbeteringen niet meegenomen. Een gemiste kans die tot gevolg heeft dat de Waterwijzer nog niet gebruiksklaar is. Lees verder

Vlees en zuivel zijn schadelijk voor de volksgezondheid vanwege de onverzadigde vetten. Daarbij vormt de productie ervan een onevenredige aanslag op het milieu. Deze beweringen worden vooral gepropageerd door NGO’s. De wetenschap laat weinig heel van deze beschuldigingen, zo bleek tijdens het symposium ‘The role of ruminants in sustainable diets’ van de Belgian Association of Meat Science and Technology (BAMCT). Lees verder

Het aandeel hernieuwbare energie in Europa bedraagt in 2017 zo’n 17,5 procent. Elf lidstaten hebben hun 2020-doelstellingen al gehaald. In de grafiek staat het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto eindgebruik. Het doel van de EU is om in 2020 uit te komen op 20 procent energieverbruik uit hernieuwbare bronnen en op minimaal 32 procent in 2030. In Nederland blijven de ontwikkelingen achter. Bronnen van hernieuwbare energie zijn: zonne-energie, waterkracht, windenergie, biomassa, energie van warmtepompen. Lees verder

In juni kwam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met zijn rapport ‘Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd’. Het PBL meldt hierin dat de landbouw zijn doelstellingen niet haalt: het aantal normoverschrijdingen van pesticiden in het oppervlaktewater had met 50 procent moeten dalen ten opzichte van 2013, maar is blijven steken op 15 procent. Het rapport blijkt na toetsing niet representatief. Het PBL bevestigt dat het rapport geen representatief beeld geeft van de landbouw, maar vermeldt dit niet in zijn communicatie en ook niet nadrukkelijk in zijn rapport. Hierdoor staan stakeholders en politici allemaal op het verkeerde been: zij gaan er automatisch van uit dat de PBL-rapportage vanzelfsprekend representatief is. Lees verder

Wetterskip Fryslân en Mesdag Zuivelfonds gingen samen op zoek naar de oorzaken van de stagnerende verbetering van de waterkwaliteit in het Friese landelijke gebied. De ingezette maatregelen gericht op stikstof en fosfor, veelal toegespitst op bemesting, blijken sinds circa 2005 geen meetbaar effect meer te hebben op de waterkwaliteit. Onderzoeksinstituut NMI uit Wageningen kreeg de opdracht de problematiek in kaart te brengen middels een nieuwe onderzoeksmethode: gebaseerd op metingen in plaats van modellen. Onlangs werd het onderzoek afgerond. De bodemstructuur en de ontwatering blijken een belangrijke rol te spelen voor fosfor, terwijl bemesting vooral belangrijk is voor stikstof. Lees verder