Artikelen uit vakblad V-focus nr. 5 | 2018

Mijn familie woont op een steenworp afstand van de Duitse grens in een bosrijk stukje Zuidoost-Groningen en vindt de wolf ‘helemaal niet grappig’. Het beest is er al enkele keren gespot. Wat zij niet grappig vinden? Dat de wolf zo … Lees verder

De landbouw en industrie boekten sinds 1990 veel vooruitgang met de aanpak van broeikasgassen. Toch krijgen precies deze twee sectoren opnieuw de rekening gepresenteerd in het Nederlandse Klimaatakkoord. De grote veroorzakers van broeikasgassen gaan grotendeels vrijuit. Dit zijn de opslorpers van olie en elektriciteit, oftewel de Nederlandse bevolking. Lees verder

Martin van der Hulst is sinds 2002 specialist rundveehouderij bij Voergroep Zuid in Deurne. De droogte van deze zomer heeft zijn klanten beziggehouden, al nuanceert Van der Hulst de problemen. Lees verder

De uitspoeling van nitraat op melkveebedrijven in het Derogatiemeetnet is gedaald in de periode 2007-2017 en ligt sinds 2015 in alle grondsoortregio’s gemiddeld onder de norm van 50 mg nitraat per liter. In 2016 gebruikten de bedrijven in het Derogatiemeetnet gemiddeld 238 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare cultuurgrond. In de jaren ervoor schommelde het gebruik ook rond dit niveau. Het stikstofbodemoverschot per hectare vertoont een dalende trend in bijna alle grondsoortregio’s. Dit artikel gaat in op de belangrijkste uitkomsten van ruim tien jaar Derogatiemeetnet. Lees verder

Bedrijven die actief zijn in of met de agrarische sector gaan ervan uit dat hun medewerkers goed om kunnen gaan met het gebruik van social media. Een gedragscode op dat gebied is volgens het grootste deel dan ook niet nodig. Die gedachte wordt bevestigd door het feit dat er weinig tot geen incidenten plaatsvinden met verkeerde tweets of ongelukkige posts op Facebook. Lees verder

De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer agrariërs ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen. Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar meer weidegang, meer vogels en insecten, meer biodiversiteit en meer koolstofopslag. Na de Kansenkaart voor Waterkwaliteit, voor Agrobiodiversiteit en voor Klimaat presenteren we in dit laatste artikel het totaalplaatje voor een melkveehouderijbedrijf. Daarbij geven we aan hoe wij denken dat een Kansenkaart de uitrol en valorisatie van ecosysteemdiensten in de agrisector mogelijk maakt. Lees verder

Moe van de verkooppraatjes en reclame. Zo nu en dan sta ik op het punt alle socialmedia-applicaties van mijn telefoon te verwijderen. Heerlijk lijkt me dat. En verontrustend tegelijk. Tussen alle rotzooi staat namelijk ook nuttige informatie. Bovendien onderhoud ik contact met lezers, adviseurs en boeren via alle mogelijke kanalen. Lees verder

De afgelopen dertig jaar is er beleid gevoerd om de ammoniakemissies en depositie te verminderen. Door emissiebeperkende maatregelen (zoals emissiearme aanwending van dierlijke mest, afdekken van mestopslag, opkoopregelingen, emissiearme huisvesting) en maatregelen uit het mestbeleid (implementatie Nitraatrichtlijn) die hebben geleid tot minder bemesting, zijn de emissies van ammoniak, zoals gerapporteerd door de Emissieregistratie, over de afgelopen 25 jaar gedaald met circa 60 procent. De grootste daling heeft zich voorgedaan in de jaren negentig. De vraag is in hoeverre dit beleid geleid heeft tot een verbetering van bodem en –grondwaterkwaliteit. Wij geven hier de laatste stand van zaken aan de hand van een analyse van metingen in bodem en grondwater over de periode 1990-2015. Lees verder

Hoe gaan bedrijven om met het gebruik van social media door hun medewerkers? Hebben ze een protocol of ‘alleen’ richtlijnen? Of geen van beide en vertrouwen ze op het gezonde verstand van het personeel? Lees verder

Elke dag posten? Altijd maar positief tweeten? Klanten benaderen via Facebook? Werkgerelateerd whatsappen? De antwoorden op deze vragen staan niet in een allesomvattend socialemedia-reglement. Wel zijn er heldere do’s-and-don ’ ts. Een greep uit de online rijtjes tips en tops. Lees verder

Hoe ga je als bedrijf om met social media? Het gebruik van social media valt tegenwoordig meestal onder de algemene gedragsregels binnen een bedrijf, maar er schuilen ook risico’s in. Erik Hogeboom, socialmedia-expert en eigenaar van Buro Hogeboom, over de ins and outs van de sociale media. Lees verder

Fou-Khan Tsang – voorzitter van de raad van bestuur van Alfa Accountants en Adviseurs en tevens voorzitter van de VLB – is bovengemiddeld geïnteresseerd in ICT. Dat hij binnen de VLB (Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs) de portefeuille ‘joint data’ beheert, ligt dan ook voor de hand. Het bundelen en ordenen van data in de landbouw opent de deur naar talrijke toepassingen. Lees verder

De Afrikaanse Varkenspest – ofwel African Swine Fever (ASF) – grijpt wild om zich heen in Oost-Europa en ook in China. De uitbraken van deze infectie zijn niet in de hand te houden. In China verspreidt het virus zich in een rap tempo over inmiddels zes provincies. In Oost-Europa zijn er dit jaar al meer uitbraken gemeld dan in heel 2017. Lees verder

In het jaar 2017 liepen 9.650 mensen een ernstige infectieziekte op die volgens de Wet Publieke Gezondheid geregistreerd moet worden. In onderstaande infographic de lijst met infectieziekten waar het om gaat. Wanneer we kijken wat de vermoedelijke bron is van deze ziekten, dan is zo’n 7 procent gerelateerd aan dieren, 37 procent aan reizen en 56 procent aan landgenoten. De diergerelateerde ziekten kunnen zijn op gelopen in binnen- of buitenland. Bij veel ziekten zijn er meerdere diersoorten die de ziekte kunnen overbrengen op de mens. De diagnose Q-koorts werd in 2017 in totaal twintig keer gesteld. Deze aandoening kan worden overgebracht door landbouwhuisdieren, maar ook door gezelschapsdieren en ongedierte (wilde dieren). Lees verder

Volgens de Stichting Wolven in Nederland hebben mensen niks te vrezen van de wolf. De kans om aangevallen te worden door het roofdier zou bijzonder klein zijn. Maar is dat wel zo? Dgedocumenteerde aanvallen door een wolf, uit de tijd dat het dier nog algemeen voorkwam in West-Europa, telt juist duizenden slachtoffers. Het risico op aanvallen kan fors worden beperkt door de wolf mensenschuw te maken en te houden. En dat is juist wat niet gebeurt op het dichtbevolkte Nederlandse platteland. Lees verder