Artikelen uit vakblad V-focus nr. 1 | 2016

Voor welke economische sector heeft het ministerie van Economische Zaken de meeste subsidieregelingen op engesteld? Dat blijkt met stip de landbouw te zijn. Wie denkt dat de ondernemers – boeren en erfbetred ers – rijk worden van de innovatiesubsidies, heeft het echter volledig mis. De ondernemers vissen bij het uitdelen van de gelden achter het net. Het geld gaat vooral naar onderzoeksinstellingen en projectenorganisa ties. Lees verder

De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) is door het ministerie van Economische Zaken aangewezen als beroepsorganisatie die agrarische bedrijfsadviseurs op persoonlijke titel mag erkennen. Daardoor kunnen vab-leden erkend worden om deel te mogen nemen aan projecten die (mede)gefinancierd worden met gelden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), met inbegrip van subsidies voor plattelandsontwikkeling. De door de vab erkende bedrijfsadviseurs worden opgenomen in een register, het Bedrijfsadviseringssysteem (BAS). Inmiddels zijn 128 van de 380 vab-leden in het BAS-register opgenomen. Vab-secretaris Paul Daniëls verwacht­ dat medio 2016 meer dan de helft van de leden in het register staat. Lees verder

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de SDE+ subsidie voor hernieuwbare energie, zoals biogas uit mest, verhoogt naar circa 8 miljard euro in 2016, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dit geld kan m estvergisting voor meer veebedrijven interessant maken, maar de rentabiliteit lijkt vooralsnog een proble em te blijven. Lees verder

“In mijn geval wist ik niet direct wat ik later wilde worden. Toch komen er dan zaken op je pad. Op het melkveebedrijf van mijn ouders waren er plannen om een nieuwe loods te bouwen. Daar komt het nodige bij kijken, dus er kwam een adviseur vertel­len over de plannen en de uitwerking daarvan. Door die bouwadviseur wist ik wel: dat wil ik ook doen.” Lees verder

Jaar in, jaar uit worden de regels voor dierlijke mest aangescherpt. Deze zijn scherper dan voor kunstmest. Veel effect op het milieu heeft dat in de afgelopen tien jaar niet gehad. Dat brengt ons bij de vraag of de huidi­ge milieuproblemen (uitspoeling van nitraat naar grond- en oppervlaktewater) wel veroorzaakt worden door vooral dierlijke mest. Of moet de bron vaker bij kunstmest worden gezocht? Kunstmest lijkt het imago te hebben dat het snel wordt opgenomen door het gewas, waardoor het nauwelijks kan uitspoelen. Maar is dat wel zo? Lees verder

Er wordt al een tijd aan gewerkt: micro-algen als additief voor veevoeders. Nederland is op de goede weg, maar er moet nog best wat gebeuren om de algen als additief in diervoeding te krijgen. De grootste te nemen hobbel lijken de financiën. Lees verder

Opbrengst per hectare en een zo hoog mogelijke kVEM. Samen met de eis voor een derde gewas naast gras en mais worden onder meer de voederbieten, veldbonen en luzerne populairder. Elk gewas is geschikt voor in het rantsoen, maar het ene meer dan het andere. Lees verder

Afgelopen jaar was het zaad voor rode klaver niet aan te slepen. Dit had gedeeltelijk te maken met de invulling van de vergroening, maar kwam ook doordat veehouders steeds meer de kracht van rode klaver in stikstofbinding, eiwitgehalte en productiepotentieel beginnen te waarderen. Hierbij is ook rassenkeuze belangrijk. Met name de persistentie van rode klaver is een belangrijk kenmerk. In het vierjarige project Rode Klaver 2.0, gefinancierd door ZuivelNL en de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, is dit onderzocht. Lees verder

De voederwaarde van gras is enerzijds afhankelijk van het gekozen ras en anderzijds van het ontwikkel­stadium. Hendrik Nagelhoud en Thieu Pustjens van DLF geven aan hoe boeren en adviseurs meer voederwaarde uit gras kunnen halen. Lees verder

Om P-deficiëntie in jonge maisplanten te voorkomen, werd vaak een startgift van P-kunstmest in de rij gegeve n. Fosfaatkunstmest mag echter door melkveehouders met derogatie niet meer worden toegepast. In de pra ktijk wordt op verschillende manieren gezocht hoe via rijenbemesting of zaaitechniek de mest naar de plant kan worden gebracht of juist de plant naar de mest. In onderliggend onderzoek, gefinancierd door ZuivelNL­, is gekeken hoe we de wortelontwikkeling van de maisplant zo kunnen sturen en stimuleren, dat het aanwezige fosfaat in de bodem door de jonge plant snel door de wortels kan worden opgenomen. Lees verder

Sinds 2013 zoekt Koeien & Kansen naar mogelijkheden om de ruwvoerproductie te verbeteren onder het motto ‘Naar een productieslag voor ruwvoer’. De aanpak is doelgericht: evalueren van de bestaande ruwvoerproductie om toe te werken naar een haalbaar geachte, hogere productie. In dit artikel gaan we in op het proces en geven we een ‘door de oogharen beeld’ van resultaten. Lees verder

In het project Koeien & Kansen (K&K) werken melkveehouders, onderzoekers en adviseurs samen aan het verbeteren van de milieuprestaties, zonder verlies aan inkomen. Het verhogen van de mineralenbenutting krijgt hierbij veel aandacht. Vanaf 2014 heeft het project met het thema ‘water’ extra focus gekregen. Dus extra aandacht voor doelen van de Kaderrichtlijn Water, maar ook voor voldoende kwalitatief goed drink­water voor het vee en het beperken van nat- en droogteschade. Lees verder

Toepassen van mestscheiding kan bij melkveehouders die veel mest moeten afvoeren een hoger inkomen opleveren. Besparing op kosten voor mestafvoer is mogelijk omdat de dikke fractie meer mineralen bevat dan drijfmest. Ook blijft er meer werkzame stikstof en kali uit dierlijke mest op het bedrijf, zodat minder kunstmestaankoop nodig is. In dit artikel is voor een intensief melkveebedrijf berekend hoeveel bespaard kan worden bij verschillende scheidingsrendementen en prijzen voor mestscheiding en -afzet. Lees verder

2.240 extracten uit tuinbouwgewassen zijn inmiddels gedocumenteerd. Via de zogeheten Extracten Bibliotheek zijn deze toegankelijk voor iedereen die er belangstelling voor heeft. Plantenextracten bieden veel toepassingsmogelijkheden: als geneesmiddel, herbicide, in (dier)voeding. In december 2015 werd de bibliotheek geopend. De Nederlandse tuinbouw ziet in het winnen van extracten uit gangbare tuinbouwgewassen nieuwe toekomstmogelijkheden. Lees verder

De 61ste aflevering van de Conferentie van Agrivaknet zal nog duidelijker dan voorheen georganiseerd worden rondom actuele thema’s in de agrarische sector. Anne Bosma is voorzitter van de Stuurgroep Conferentie en hij praat ons bij. Lees verder