Artikelen uit vakblad V-focus nr. 2 | 2016

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANV) ‘De Utrechtse Venen’ had de vraag of de dikke fractie van gescheiden drijfmest ruige mest kan vervangen in weidevogelgebieden. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut en het Veenweiden Innovatiecentrum effecten van mestsoorten op voedselvoorziening voor weidevogels onderzocht. Lees verder

De vab organiseert van 14 tot en met 18 juni een studiereis naar Denemarken en Zuid-Zweden. De vab-studiereis geeft inzicht in de mogelijkheden, maar ook in de valkuilen van de Scandinavische landbouw. Er is ook veel ruimte voor contact met lokale adviseurs. Lees verder

Stress door het werk lijkt een geaccepteerd fenomeen. Geregeld is al van alles geprobeerd, tot en met de laatste cursus over timemanagement aan toe, maar niets hielp. Men legt zich er maar bij neer dat stress nu eenmaal bij werken hoort. “Jammer”, vinden Daan Schmidt en Hans Kieboom van Kieboom Training & Development. Met hun nieuwe programma – Timemanagement 4.0 – denken beide heren ook medewerkers in de agribusiness toch echt van hun werkstress af te helpen. Lees verder

Arnita van der Weerd uit Kampen is opgegroeid op een melkveebedrijf in het Overijsselse Wesepe. Ze studeerde Landbouw en Milieu, heeft een paar jaar zitting gehad in de Provinciale Staten van Overijssel en is in 2006 begonnen met haar eigen bedrijf. Adviesbureau Agrarische Zaken en Milieu Van der Weerd, in het kort AAMW, houdt zich onder meer bezig met advisering over de regeling Rood-voor-Rood, ledverlichting, zuivering­ van erfspoelwater, afvalwater en hergebruik, vergunningen. Klanten heeft Van der Weerd door heel Nederland in de pluimvee-, varkens­-, kalver- en rundveesector. Lees verder

De drijfveer van Koeien & Kansen-deelnemer Rijk Baltus is dat het altijd beter kan. Zijn focus ligt op een hoge melkproductie per koe, maar minstens net zo veel op hoge gewasopbrengsten per hectare en vooral ook het goed benutten van die gewasopbrengsten. De keuzes worden bij Baltus vooral rationeel gemaakt op basis van bedrijfseigen cijfers. Rijk is continu op zoek naar nieuwe kennis en inzichten en is niet bang om zelf te pionieren. Dit alles leidt tot zeer goede economische resultaten. Lees verder

Salmonellose is een via mest overdraagbare ziekte. 1 gram besmette drijfmest kan een dier infecteren. Opname van door mest verontreinigd (ruw)voer en drinkwater moet tot een minimum worden beperkt. Opname van besmet gras in de weide of op stal is een risicofactor voor de verspreiding van salmonella (Fossler et al., 2005, Santman-Berends et al., 2014). Lees verder

Volgens Agrifirm Exlan is er bij jonge agrariërs veel behoefte aan coaching in hun ondernemerschap. Daarom introduceerde het adviesbureau een ontwikkelprogramma voor ondernemers tot circa 35 jaar met begeleiding door een eigen coach. De jonge boer kan bij de coach terecht met vragen over de bedrijfsstrategie en zijn of haar persoonlijke ambitie. Lees verder

Banken verkochten in de afgelopen tien jaar duizenden renteswaps aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb), onder wie veehouders. Een aantal veehouders (en andere mkb’ers) zijn door renteswaps in financiële problemen gekomen. Sommigen proberen nu met rechtszaken geld terug te krijgen. Ook is er vanuit de AFM en de minister van Financiën een traject gestart voor compensatie voor de mkb’ers die schade hebben geleden door de renteswaps. Lees verder

Een opgeruimd en schoon boerenerf? Rijkswaterstaat ‘dweilt’ daar jaarlijks toch nog een bult van zo’n 8.000 kilo aan mest- en voerresten vanaf. Erfafspoeling, veroorzaakt door regenbuien, is in de ogen van de waterautoriteiten dan ook een van de grootste vervuilers van het oppervlaktewater. Neem dan de gemeentelijke riooloverstorten: ook in natte jaren, waarin overstorten vaker in werking zijn, en vissen naar adem snakkend bovenkomen, is de invloed op de waterkwaliteit gering. De rijksemissiecijfers lijken ongeloofwaardig. Lees verder

In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers werken 250 melkveehouders aan het verbeteren va n de mineralenbenutting op bedrijfsniveau en het beperken van verliezen naar oppervlakte- en grondwater. Wat betreft stikstof zijn de verliezen het hoogst bij maisteelt op gescheurd grasland. In de Kennisgroep Bodem van het project heeft melkveehouder Arjan Freriks de handschoen opgepakt om dit probleem op te lossen met de teelt van voederbieten. Lees verder

Bij graslandmanagement komen productiebelang en maatschappelijke wensen zoals biodiversiteit en waterregulatie samen. Behoud van oud grasland is hierin een afweging. In het Project Goud van Oud Grasland zijn de bodemkwaliteit, graslandproductie, en de diensten voor milieu en biodiversiteit van jong en oud grasland op klei onderzocht. Lees verder

Tijdens een welzijnsonderzoek op acht Belgische en acht Nederlandse melkgeitenbedrijven, uitgevoerd door hogeschool Odisee (België) in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en in Nederland gefinancierd door de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, werden een aantal klimaatparameters gemeten. De resultaten van dit onderzoek worden in dit artikel besproken. Lees verder

Er is geen gouden standaard voor het tegengaan van staartbijten bij varkens. Wel kan de kans op staart­bijten worden gereduceerd door de risicofactoren zo klein mogelijk te houden. Ook is de ervaring van de varkenshouder/dierverzorger met het houden van varkens met intacte staarten essentieel. Dat blijkt uit het demonstratieproject ‘Houden van varkens met intacte staarten’ dat de afgelopen twee jaar plaatsvond op VIC Sterksel. Lees verder

De Masterclasses van Agrivaknet krijgen steeds meer bekendheid en lijken te voorzien in een behoefte die agrarische erfbetreders en teamleiders hebben. Begin juni staan er weer twee op het programma: een richt zich op leider­schap en is dus bedoeld voor de leidinggevende; de tweede legt de focus op het begrijpen van klanten en zal vooral de bedrijfsadviseur aantrekken. Lees verder