Artikelen uit vakblad V-focus nr. 2 | 2014

Wilco Ruitenberg groeide op op een varkensbedrijf in het Overijsselse Zuidveen, deed de brede studie Management, economie en recht omdat de agrarische sector hem op dat moment niet echt trok, en kwam vervolgens toch in een functie terecht met een agrarisch tintje. En hij is er heel blij mee. “Tja, dat agrarische zit toch in je. En in dit werk voel ik me lekker vrij”, zegt hij. Lees verder

In de periode van 1992 tot nu is de gemiddelde levensduur van koeien gelijk gebleven. In die periode nam de gemiddelde levensproductie, door een hogere jaarproductie, met 40 procent toe. Het adviesbedrijf Valacon- Dairy onderzoekt de relatie tussen de levensduur en arbeidsbehoefte van koeien. Lees verder

Adviseurs staan bol van de kennis als zij het erf van de veehouder betreden. Dat is natuurlijk een vereiste om je werk als adviseur goed te kunnen doen. Werkgevers stoppen daar terecht heel veel tijd en energie in. Maar hoe is het gesteld met het uiterlijk? Lees verder

Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw tot aan 2010 was de fosfaatbemesting steeds hoger dan de fosfaatafvoer. Door het verminderde gebruik van fosfaat leeft de vraag onder melkveehouders en beleidsmakers hoe grasopbrengst en bodemvruchtbaarheid zich onder dit fosfaatbemestingsregime op lange termijn zal ontwikkelen. Lees verder

Drijfmest moet zo snel mogelijk de vergister in. Alleen een snelle vergisting levert een maximale hoeveel heid biogas op. Uit onderzoek blijkt dat het biogaspotentieel van drijfmest maandelijks met zo’n 30 procent afneemt. Lees verder

Door een efficiënte bedrijfsvoering scoort Koeien & Kansen-deelnemer Adrian Houbraken economisch bovengemiddeld goed. Hij bewijst dat lage mineralenverliezen naar het milieu (door een hoge benutting) goed samengaan met economie. Verdere verbetering van de efficiëntie lijkt vooral mogelijk bij de voerproductie. Lees verder

De maisteelt in Nederland kent grote en kleine zorgen. Dat zei Brigitte Kroonen van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR op de themadag ‘Van Beslisboom Snijmais naar een Ruwvoerplatform’ in Hengelo, Gelderland. Een van de grote zorgen is de mestwetgeving: bemesting van mais op zand- en lössgrond in Zuid(oost)-Nederland wordt lastig. Lees verder

Het melkveebedrijf van Jan Nieuwenhuizen in Zevenhoven (NH) was de locatie waar de uitkomsten van de nieuwste voederproeven met de nieuwste weidegrassen werden gepresenteerd. Onderzoeker Hassan Taweel van Schothorst Feed Research gaf aan hoeveel extra voederwaarde nieuw ingezaaid grasland biedt ten opzichte van zes jaar oud grasland. De voederproeven werden uitgevoerd in opdracht van grasveredelingsbedrijf Limagrain. Lees verder

In de themagroep ‘Vitale bodem en gewas’ van de kringloopboeren in Midden-Delfland werken melkvee­houders aan de optimalisatie van de benutting van mest en bodem richting gewasproductie. Een van de onderwerpen waar de veehouders aan werken is de grasmengselkeuze. Welk mengsel te kiezen uit het brede aanbod? Lees verder

Daglicht in de stal verlaagt de elektriciteitsrekening, is milieuvriendelijk en wordt gezien als een bijdrage aan het welzijn van de dieren. Maar hoe kun je uiteenlopende daglichtsystemen met elkaar vergelijken en waarderen in de Maatlatten Duurzame Veehouderij? Wageningen UR voerde in opdracht van het Ministerie van EZ en Stichting Milieukeur een beknopte studie uit en bedacht een waarderingsmethode. Lees verder

Regenwormen zijn belangrijk op een melkveebedrijf voor de afbraak van organische stof, het beschikbaar maken van nutriënten, behoud van bodemstructuur, waterinfiltratie, beworteling en uiteindelijk gewasopbrengst. Vooral pendelende wormen hebben unieke functies, maar zijn heel gevoelig voor een intensieve en/of kerende grondbewerking door hun levenswijze, in permanente gangen, en hun behoefte aan strooisel als voedsel. Als de melkveehouderij beter gebruikt wil maken van de pendelaars is de vraag wat het belangrijkste knelpunt is: grondbewerking of een gebrek aan voedsel en bescherming. Resultaten van een proef naar het effect op regenwormen wordt besproken. Lees verder

De jongveeopfok een ondergeschoven kindje op melkveebedrijven? Ja, nog altijd, denken Berdine Sweep van Valacon Dairy en Fedde de Jong van Speerstra Feed Ingredients. Zij gaven adviseurs tips tijdens een bijeenkomst van de stuurgroep herkauwers van Agrivaknet. Lees verder

Dit jaar organiseert de Werkgroep buitenland van de Vereniging Agrarische Bedri jfsadviseurs alweer voor het tiende jaar een reis naar het buitenland. De keuze voor een lan d is altijd dezelfde: er moet een link zijn met de Nederlandse agrosector. De ervaringen en leer­punten zijn overal weer anders. Lees verder

In welke mate mycotoxinen schade opleveren aan met name varkens- en pluimveebedrijven is nog altijd de vraag. Dat de Europese veilig­heidsmarges een schijnzekerheid bieden is inmiddels wel bewezen. Dat was een van de conclusies op het internationale symposium Mycotoxinen en Darmgezondheid van Panagro in Eindhoven. Lees verder

Noord-Brabant. Boeren en burgers staan lijnrecht tegenover elkaar in een conflict over het bestaansrecht van de grootschalige veehouderij in dierdichte gebieden als De Peel, De Kempen en De Baronie. Er wordt geroepen, niet geluisterd, de empathie is verdwenen. Het provinciecollege doet zijn best om beide partijen te vriend te houden, maar slaagt daar nog niet in. Lees verder

Tot 2010 was de strokenteelt bij mais nog een vrij onbekend fenomeen: alleen opgepakt door onderzoekers (Louis Bolk Instituut en Wageningen UR), één loonwerker en gedragen door veehouder Henk Pol in Drenthe, de ontwikkelaar van de strokenfrees. In 2011 startte het Louis Bolk Instituut het landelijke demoproject ‘Maisteelt in Stroken’. Inmiddels draait er een tiental machines, goed voor 1.000 hectare strokenmais (2013), van Zeeuws-Vlaanderen tot Friesland. Niet alleen op klei en veen, maar ook op zand. Het aantal loonwerkers met een strokenfrees groeit dit jaar verder. De resultaten en ervaringen van twee jaar onderzoek naar maisopbrengsten en bodemkwaliteit op verschillende locaties worden in dit artikel samengevat. Lees verder