Artikelen uit vakblad V-focus nr. 5 | 2013

De Chinese varkenshouderij ontwikkelt zich in enorm hoog tempo om aan de binnenlandse toenemende vraag naar varkensvlees te kunnen voldoen. In de professionalisering van de sector zijn er nog een aantal vraagstukken die dringend om een oplossing vragen. Vraagstukken als voedselveiligheid en diergezondheid zijn maar moeilijk aan te pakken in een land waar kwaliteitssystemen en kennis veelal ontbreken en waar investeringsmaatschappijen de toekomst van de varkenshouderij bepalen. Lees verder

Dierenarts Remco Schrijver, oprichter en directeur van VetEffecT in Bilthoven, doet zijn werk vooral in ontwikkelingslanden. Hij werkt vanuit veterinaire projecten in alle uithoeken van de wereld. Zo ook in Algerije, waar hij samen met anderen de melkveehouderij op een hoger plan brengt. Hoe doet hij dat? Lees verder

“Ik ben een schaker en een filosoof, zeg ik vaak. Maar dat zou erop wijzen dat ik vooral een denker ben. En ik maak toch ook duidelijk altijd de verbinding tussen hart en hoofd. Daarnaast ben ik een luisteraar. Luisteren is de belangrijkste eigenschap voor dit werk. Ik heb het idee dat het belang daarvan zich meer en meer bewijst.” Lees verder

FrieslandCampina is de meest aantrekkelijke werkgever, gevolgd door Agrifirm en Wageningen UR. Dat vinden de overwegend hbo’ers en wo’ers die thans werkzaam zijn in of voor de dierlijke sectoren. Vooral de grote internationale ondernemingen spreken tot de verbeelding bij deze groep. Dit blijkt uit het onderzoek naar de meest aantrekkelijke werkgevers dat is uitgevoerd door agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy in Wageningen in opdracht van V-focus. Lees verder

Als je een klik hebt met een klant, heb je zijn vertrouwen, staat hij open voor wat je vertelt en gunt hij jou een order. Maar hoe krijg je die klik? Door jezelf te kennen én de klant te begrijpen, vertelt Ivo Ouwerkerk van Grip training & coaching. Lees verder

De fosfaatgebruiksnormen worden de komende jaren de bottleneck voor melkveebedrijven. De verwachte aanscherping van deze generieke normen in 2015 leidt tot meer kosten door een hogere afvoer van mest. Een systeem van een bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm doet meer recht aan de werkelijkheid en stimuleert melkveehouders hun gewasproductie te verbeteren. Alleen een hogere gewasopbrengst dan gemiddeld levert met dit systeem voor de boer voordelen op. Lees verder

Alle inspanningen ten spijt, de diergezondheid op varkensbedrijven verbetert niet. Het is Gerrit Bronsvoort, dierenarts en varkenshouder in Oost-Duitsland, al jaren een doorn in het oog. “Ik snap er helemaal niets van dat Nederlandse dierenartsen en varkenshouders de oplossing van diergezondheidsvraagstukken blijven zoeken in poeders en pillen. Terwijl de oplossing ligt in ziektevrije varkens.” Lees verder

Een voorbeeld: twee vleesvarkensvoeders hebben exact dezelfde samenstelling. Bij mengvoerbedrijf A heeft dit voer een EW van 1.10 en bij mengvoerbedrijf B een EW van 1.14. Boeren kunnen voeders steeds slechter vergelijken, terwijl de mogelijkheden er wel zijn. Lees verder

Burgers blijven maar kritiek spuien op de varkenshouderij, terwijl de varkenssector de afgelopen jaren grote stappen voorwaarts heeft gemaakt. Nog beter communiceren en nog meer technische oplossingen blijken onvoldoende te helpen om het draagvlak te vergroten. Maar wat werkt wel? In het project Zorgen over Zorg werd onderzocht waar burgers en sector langs elkaar heen praten. Lees verder

Op Dairy Campus in Leeuwarden is onderzoek gedaan naar het selectief droogzetten van koeien. Alleen koeien waarbij de laatste drie uitslagen van de MPR beneden 150.000 cellen/ml lagen, kwamen in aanmerking om selectief te worden drooggezet. Lees verder

Naast het selectief droogzetten op koeniveau is er ook onderzoek gedaan naar selectief droogzetten op kwartierniveau. Door alleen kwartieren met een laag celgetal droog te zetten zonder antibiotica, is in deze pilot een besparing van 30 procent op droogzetpreperaten gerealiseerd zonder dat dit leidde tot het ontstaan van nieuwe mastitisgevallen tijdens de droogstand en in de eerste twee weken na afkalven. Voorwaarde is wel dat het koecelgetal op kwartierniveau kan worden gevolgd. Lees verder

Vorig jaar kwam Agrivaknet met een vernieuwde visie naar buiten. Een aantal activiteiten die de vereniging organiseerde, pasten daarbij en zijn gebleven, maar er zijn ook nieuwe activiteiten in ontwikkeling. Hoe staat het er nu voor? Lees verder

Voorstanders van landbouwsubsidies wijzen op de noodzaak om de voedselproductie veilig te stellen. Tegenstanders memoreren de boterbergen, wijn­plassen, fruithopen en opgeofferde natuurgebieden die plaats moesten maken voor een landbouw in een eentonig landschap. Waren tot de zeventiger jaren van de vorige eeuw de toeslagen gekoppeld aan de productie, nadien kwam er meer relatie met hectares (Macsharry). Lees verder