Artikelen uit vakblad V-focus nr. 6 | 2011

Veehouder Jelle Kraak in Nijelamer is boos, enorm boos. Grove nalatigheid van zijn adviseurs en enkele instanties bracht zijn boerderij aan de rand van de afgrond. Aldus de veehouder. Een aantal van zijn adviseur s zoekt de fouten vooral bij Kraak zelf en kenmerkt hem als onkundig. In 2009 overkomt de veehouder iets ernstigs: hij wordt beschuldigd van veeverwaarlozing. De AID neemt alle koeien en kalveren in beslag. Lees verder

Varkens hechten zeer aan geur: de aroma’s die de ongeboren biggen al in de baarmoeder ‘opsnuiven’, hebben lange tijd een gunstig effect op het dier. Bijvoorbeeld na het spenen. Biggen die dan de vertrouwde aroma’s kunnen ruiken, hebben daardoor minder stress. Dit blijkt uit onderzoek van Marije Oostindjer en Liesbeth Bolhuis, onderzoekers van de Leerstoelgroep Adaptatiefysiologie van Wageningen UR. Lees verder

Hans Rietveld is een creatief brein. “Ik zie overal een kans in en kan nooit nee zeggen.” Eigenlijk is hij vanuit die drive tien jaar geleden ook zijn eigen bedrijf begonnen: Hans Rietveld Agrarisch Advies. Lees verder

Begrijpt de Amsterdamse stadsmens de Brabantse varkenshouder? En omgekeerd? Kan de stedeling zich verplaatsen in de keuzes die de varkenshouder maakt voor zijn bedrijf? En wat vinden varkenshouders van de visie van stedelingen? Marianne Benard, aio bij de Vrije Universiteit van Amsterdam, onderzocht in welke mate stedelingen en varkenshouders begrip voor elkaar kunnen opbrengen. Lees verder

In september gaven de leden van de coöperaties Rijnvallei en Agruniek hun goedkeuring aan de voorgenom en fusie. Op 1 januari 2012 zal de nieuwe coöperatie Agruniek Rijnvallei officieel een feit zijn. Zowel de beoogde algemeen directeur Martin Grift als de commercieel directeur Johan Schuttert willen nog niet veel kwijt over het nieuwe ‘concern’. Lees verder

Kor Mast is benoemd tot nieuwe voorzitter van Agrivaknet, de vereniging van en voor agrarisch adviseurs. Hij volgt Wim Thielen op die acht jaar aan het hoofd van deze vereniging stond. Dat werd bekendgemaakt tijdens de algemene ledenvergadering van Agrivaknet op 9 november 2011 bij Greenport te Venlo. Lees verder

Het blijkt onmogelijk om aan te geven hoeveel dieren er worden gehouden op biologische bedrijven. Noch de ketenorganisatie van de biologische landbouw, noch controlerende instanties blijken hier precieze gegevens over te kunnen verstrekken. Lees verder

Een nieuw woord, ‘onderhandelingsplanologie’, is toegevoegd aan het woordenboek van de agrarische bedrijfsadviseur. Menig Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)-adviseur heeft regelmatig hiermee te maken, maar wat houdt het nu eigenlijk in? Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroep ROM van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) werd de term onderhandelingsplanologie uitgelegd. Lees verder

Hoe krijg je veehouders gemotiveerd om met jouw adviezen aan de slag te gaan? Dat valt lang niet altijd mee. Volgens René Schepers vraagt dat van de agrarisch adviseur meer dan alleen maar brengen van kennis en advies. Het vraagt om een coach die optreedt als sparringpartner en oog heeft voor persoonlijke motivatie en drijfveren van de ondernemer. Samen zoeken naar wat past bij de ondernemer, meer dan wat (econo misch) het beste is. Lees verder

De economie dwingt diverse dierenartsen­praktijken tot maatregelen. Een klein leger aan adviesbedrijven stapt daarom in de markt van de consultancy van dierenartsen. Dierenarts Winand Kissels startte recent samen met Charles Strawn het bedrijf Waarde In Praktijk. Wat maakt hun benadering zo anders? Lees verder

Nederland zit in het beklaagdenbankje. We zijn koploper in Europa wat betreft het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Alle landen om ons heen doen het veel beter. Maar klopt dit gegeven eigenlijk wel of worden knollen met citroenen vergeleken? Lees verder

Een literatuurstudie van Wageningen UR Livestock Research leidde tot een nieuwe trend van ‘meer licht’ in melkveestallen. Maar dat de koe ’s nachts ook behoefte heeft aan duisternis, wordt weleens vergeten. Wie in de wintermaanden over het duistere platteland rijdt, kan regelmatig een verlichte ‘koeienkas’ bewonderen. En dat kan tot hinderlijke lichtuitstoot leiden. In dit artikel een hernieuwde kijk op licht én duisternis. Lees verder

De reductie van de ammoniakemissie in Nederland is in de afgelopen jaren tot stilstand gekomen. Uit de voorlopige emissiecijfers voor 2010 blijkt dat er voor de melkveehouderij mogelijk zelfs sprake is van een lichte stijging van de ammoniakemissie. Dat is zorgelijk, want Nederland haalt het nationale emissieplafond maar net. Wanneer in de periode tot 2020 de nationale melkproductie volgens verwachting gaat stijgen, zal de druk op de ammoniakemissie verder toenemen. Lees verder

In 2009 en 2010 zijn de biologische melkveehouders binnen het onderzoek ‘Type koe – Type bedrijf’ gevraagd een enquête in te vullen waarin bedrijfskengetallen, specifieke managementaspecten en fokkerijdoelstellingen centraal stonden. Van de 320 bedrijven hebben 180 bedrijven aan de enquête meegedaan. Op basis hiervan wordt in dit artikel een beeld van de huidige biologische melkveehouderij gegeven. Lees verder

Het aandeel veehouders dat dit jaar deelneemt aan BEX is gestegen tot 64 procent. Dat blijkt uit een inventarisatie van BLGG AgroXpertus. Tussen regio’s bestaan grote verschillen. Lees verder

Vanwege de aanhoudende slechte marktsituatie in de varkens- en legpluimveesector, zijn op verzoek van onder meer de Dienst Regelingen van EL&I en banken liquiditeitsuitgangspunten opgesteld. Deze worden gebruikt bij aanvragen voor de BBZ en Garantstelling Landbouw. Deze kortermijnverwachtingen worden alleen afgegeven als liquiditeitstekorten ontstaan door langdurig lage voerwinsten. De liquiditeitsuitgangspunten zijn veel minder rooskleurig dan de langetermijnverwachtingen die in KWIN-Veehouderij 2011-2012 staan vermeld. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw. Lees verder