Dossier: Grasland

Bij het beweiden van koeien komt veel kijken. Het maximale uit het grasland halen is namelijk nog niet zo simpel. Grasland levert een product waarvan de kwaliteit en kwantiteit gedurende het seizoen varieert, hoe ga je daarmee om? Grasland is een breed dossier. Hier vindt u artikelen over bodemkwaliteit, rassenkeuze en koeien die willen doorgrazen.

Verminderen stikstofuitspoeling (kunst)mest blijft complex

De stikstofverliezen na bemesting kunnen flink oplopen. Dat geldt voor zover dierlijke mest als kunstmest. De processen in de bodem zijn complex en de impact van sommige meststoffen op het milieu zouden beter in kaart moeten worden gebracht. Herman de Boer, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research, geeft praktische handvatten voor het verminderen van stikstofuitspoeling op grasland. Lees verder

2016 was uitstekend graslandjaar

Melkveehouders, adviseurs, onderzoekers en studenten in zes verschillende regio’s hebben in 2016, voor het derde jaar op rij, de drogestofvoorraad en bodemtemperatuur van grasland wekelijks gemeten en ingevoerd in Grip op Gras of AgriNet. Samen vormen zij het grasgroeimeetnet. Van 54 bedrijven, ingedeeld in zes regio’s, zijn er gegevens gebruikt om de grasgroei te berekenen. De Weideman heeft deze gegevens gepubliceerd in de wekelijkse weide-vakmail. Dit artikel geeft een overzicht van de grasgroei van 2016 en spiegelt die aan de grasgroei van 2014 en 2015. Lees verder

Lidrus: ‘sluipmoordenaar’ in de weide

Vanuit de melkveepraktijk komen steeds meer vragen over hoe Lidrus (Equisetum palustre) of moeraspaardestaart beheerst kan worden. Lidrus, een giftige plantensoort, komt voor in productiegrasland en beheersgrasland, vaak lokaal in de slootkant. In geval van serieuze problemen verspreidtLidrus vanuit de slootkant richting het gehele perceel. In het pilotproject ‘Equisetum beheersen’ werd oude en nieuwe kennis, en praktijkervaringen in kaart gebracht. Op grond hiervan werd een aantal maatregelen om Lidrus te beheersen, uitgeprobeerd. Lees verder

Inkomen 7.000 euro hoger bij betere bodemkwaliteit

Het optimale landgebruik voor bodemkwaliteit op melkveebedrijven met minerale gronden en derogatie is: 60 procent blijvend grasland met een lage frequentie van graslandvernieuwing en 20 procent grasklaver (rode en witte klaver) in rotatie met 20 procent bouwland (zie deze V-focus pag 34-35). Interessant, maar hoe pakt dit economisch en milieutechnisch uit? In het kader van de project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zijn deze vragen doorgerekend met het programma BBPR voor een gemiddeld melkveebedrijf in deze regio. Lees verder

Slootranden net zo interessant als kruidenrijk grasland? – Voedsel voor weidevogels

Deelnemers aan Kringloopboeren Midden-Delfland zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijf rendabel te houden in een gebied dat zwaar onder druk staat door verdere verstedelijking. In het programma van de kringloopboeren zijn weidevogels en waterkwaliteit belangrijke aandachtspunten. Bij tien deelnemende veehouders is onderzoek gedaan naar de voedselbeschikbaarheid voor weidevogelkuikens en zijn slootranden vergeleken met het midden van de percelen. Ter vergelijking zijn ook metingen gedaan in percelen van Natuurmonumenten in het gebied. Lees verder

Minder stikstofverliezen na scheuren grasland – Voederbieten

In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers werken 250 melkveehouders aan het verbeteren va n de mineralenbenutting op bedrijfsniveau en het beperken van verliezen naar oppervlakte- en grondwater. Wat betreft stikstof zijn de verliezen het hoogst bij maisteelt op gescheurd grasland. In de Kennisgroep Bodem van het project heeft melkveehouder Arjan Freriks de handschoen opgepakt om dit probleem op te lossen met de teelt van voederbieten. Lees verder

Kansen voor oud grasland

Bij graslandmanagement komen productiebelang en maatschappelijke wensen zoals biodiversiteit en waterregulatie samen. Behoud van oud grasland is hierin een afweging. In het Project Goud van Oud Grasland zijn de bodemkwaliteit, graslandproductie, en de diensten voor milieu en biodiversiteit van jong en oud grasland op klei onderzocht. Lees verder

Weiden en bodem nog niet zo simpel

De zuivel en wij hebben afgesproken dat we weiden, dus doen we dat. Bovendien valt er geld mee te verdienen, alleen als je het goed doet. Maar geld verdienen met weidegang is niet zo simpel als vaak wordt voorgesteld. Het betekent een nieuwe focus, waarin niet gestuurd wordt op een hoge melkproductie, maar op een maximale grasbenutting. En op gezonde koeien. Frank Lenssinck van VIC Zegveld en Nick van Eekeren, onderzoeker bij Louis Bolk Instituut, gingen samen met veertien rundveedierenartsen van Veerkracht op zoek naar de rendabele weidende koe. Lees verder

Checklist voor het veenweidegebied – Bodemkwaliteit en gras landproductie

Veehouders in het veenweidegebied wilden meer grip krijgen op het effect van bodemkwaliteit en -beheer op graslandproductie. Doel van veehouders was een soort checklist te ontwikkelen om bodemkwaliteit te beoordelen en maatregelen uit te proberen om de bodemkwaliteit te verbeteren. In het Praktijknetwek Goed Bodembeheer op Veen Boert Beter is dit opgepakt met veehouders, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies, Wageningen UR Livestock Research en het Louis Bolk Instituut. Lees verder

Koester de regenworm

Regenwormen zijn belangrijk op een melkveebedrijf voor de afbraak van organische stof, het beschikbaar maken van nutriënten, behoud van bodemstructuur, waterinfiltratie, beworteling en uiteindelijk gewasopbrengst. Vooral pendelende wormen hebben unieke functies, maar zijn heel gevoelig voor een intensieve en/of kerende grondbewerking door hun levenswijze, in permanente gangen, en hun behoefte aan strooisel als voedsel. Als de melkveehouderij beter gebruikt wil maken van de pendelaars is de vraag wat het belangrijkste knelpunt is: grondbewerking of een gebrek aan voedsel en bescherming. Resultaten van een proef naar het effect op regenwormen wordt besproken. Lees verder