Categorie archief: Onderzoek en beleid

Nederlandse vleessector verzwakt door gebrek aan kritische lekkerbek

De varkensvleessector met slechts een grote speler (Vion) ontbeert een gezonde marktsituatie. Naast voldoende concurrentie is het kritische vermogen van de thuismarkt sterk bepalend voor de economische groei van een bedrijf. Lees verder

Drijfmest verliest snel zijn waarde voor biogas

Drijfmest moet zo snel mogelijk de vergister in. Alleen een snelle vergisting levert een maximale hoeveelheid biogas op. Lees verder

Sorghum een alternatief voor snijmais

Het graangewas sorghum lijkt op droogtegevoelige gronden een goed alternatief voor snijmais. Dat blijkt uit een (veld)studie door het Louis Bolk Instituut. Lees verder

Veertig procent melkveehouders heeft het te druk

44 procent van de melkveehouders geeft aan te weinig tijd te hebben en daardoor minder plezier en voldoening te halen uit het werk dan zij zouden willen. De balans slaat hiermee zeker niet naar de negatieve kant door: melkveehouders waarderen het totale arbeidspakket op een ruime voldoende. Dit blijkt uit een onderzoek van CAH Vilentum onder 200 melkveehouders. Lees verder

Ziekten en plagen door continuteelt mais

Deskundigen en wetenschappers vermoeden dat de continuteelt van mais een oorzaak is van de toename van ziektes en plagen in het gewas. Zij pleiten dan ook voor vruchtwisseling, net zoals bij akkerbouwgewassen. Lees verder

EU-miljoenen wachten op projecten vanuit agrarisch MKB

In 2014 begint Brussel met het uitdelen van maar liefst 70 miljard euro voor innovatieve projecten binnen het chemieprogramma van Horizon 2020. Hier valt ook een groot deel van de duurzame landbouw onder, zoals: broeikasgassen, water, lucht, biomassa, voedselveiligheid. Ook het agrarisch MKB wordt uitgenodigd projecten voor financiering in te dienen. Lees verder

Koeien droogzetten op kwartierniveau bespaart 30 procent antibiotica

Door alleen de kwartieren met een laag celgetal droog te zetten zonder antibiotica is een besparing van 30 procent op droogzetpreparaten gerealiseerd. Dit is het resultaat van een praktijkproef van Livestock Research van Wageningen UR en Hogeschool Van Hall Larenstein. Lees verder

Bedrijfseigen P-gebruiksnorm vraagt om goed management

Het werken met bedrijfsspecifieke P-gebruiksnormen heeft alleen maar voordelen bij een uitstekend management door de veehouder. Dat blijkt uit het project Koeien&Kansen waarin 16 melkveehouders al werken met de normen van de toekomst. Lees verder

Dossiers ‘Diergezondheid’ en ‘Onderzoek’ in zwaar weer

Voor twee belangrijke taken van de dierlijke productschappen is nog geen nieuwe eigenaar gevonden: het betreffen ‘diergezondheid’ en ‘kennis en innovatie’. De productschappen werken aan een versnelde afbouw van taken. Momenteel wordt geprobeerd de taken die behouden moeten blijven voor de agrarische sectoren, elders onder te brengen. Op 31 december gaat het licht definitief uit.

Lees verder

Zware maaisnede verlaagt P-uitscheiding

Het P-gehalte van gras daalt naarmate het gras groeit. Uit onderziek van Wageningen UR Livestock Research blijkt dat maaien van zwaardere sneden de P2O5-uitscheiding op bedrijfsniveau verlaagt, maar dat het forse consequenties heeft voor de bedrijfsvoering. Lees verder