Categorie archief: Onderzoek en beleid

Ook Nationale Ombudsman gaat onderbouwing ammoniakbeleid toetsen

De nationale Ombudsman is een onderzoek gestart naar de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid. Dat meldt de organisatie aan de agrarische Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM). De VBBM zet al jaren grote vraagtekens bij het effect van emissiearme bemesting. Volgens de Vereniging heeft mestinjectie in werkelijkheid veel minder effect dan de overheid in haar berekeningen ‘aantoont’. De VBBM is vanwege de bodemgezondheid en het milieu een groot voorstander van een bovengrondse aanwending van mest. Lees verder

Discussie over Kringloopwijzer bij veengrond

Voor een melkveebedrijf op veengrond wordt in de Kringloopwijzer gerekend met een mineralisatie van 235 kg N/ha terwijl dit voor zand-en kleigronden nul is. Elke bodem mineraliseert echter stikstof en dat dit op veengronden hoger is, is ook bekend. Melkveehouders vragen zich af waar deze ‘gratis’ stikstof vandaan komt. Ook is er discussie of dit op elk bedrijf gelijk is. Een extra levering van 235 kg/N vanuit veen is waarschijnlijk teveel. Lees verder

AMvB grondgebonden groei: goed mineralenmanagement loont

Op 29 maart heeft staatsecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) grondgebonden groei melkveehouderij aan de Eerste Kamer aangeboden. Voor de Koeien & Kansen bedrijven is verkend wat dit voor hen betekent. Op basis van resultaten van 2014 en forfaitaire productie en plaatsingsruimte moet circa 88 procent van de bedrijven extra grond verwerven bij groei. Gebruik maken van BEX en BEP levert deze bedrijven gemiddeld een groeiruimte op van 25 koeien voordat extra grond nodig is.
Lees verder

Verdichting belangrijke oorzaak verlies bodemkwaliteit

Het land berijden met zware machines is een belangrijke oorzaak van bodemverdichting en daarmee verlies van bodemkwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek op 24 percelen grasland waarin de bodemkwaliteit is vastgesteld met de BodemConditieScore. Lees verder

Dierenarts minst bekend met Duurzame Zuivelketen

Adviseurs van melkveehouders zijn te onbekend met de activiteiten van de Duurzame Zuivelketen, zo blijkt uit een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van Wageningen UR. Het LEI voerde het onderzoek uit in opdracht van de Duurzame Zuivelketen.
Lees verder

Vakkundig zaaien vanggewas op maisland loont

In de afgelopen twee jaar is binnen het project ‘Koeien & Kansen’ aandacht besteed aan de verbetering van de teelt van een vanggewas na de oogst van mais. Er is geëxperimenteerd met ‘tegelijkzaai’ (rietzwenk), ‘onderzaai’ (Italiaans raaigras) en ‘nazaai’ (rogge). Lees verder

Antibiotica minder effectief door verouderde bijsluiters

De farmaceutische industrie voelt er weinig voor te investeren in antibiotica, nu het voorschrijven ervan steeds verder aan banden wordt gelegd. Dit betreft zowel de onwikkeling van nieuwe producten als de aanpassing van bijsluiters. De kosten van de diergeneesmiddelenregistratie zijn zo hoog, dat die niet terug verdiend kunnen worden. Dat zegt Irma van Deurzen, managing director bij Dopharma op de jaarvergadering van dierenartsenorganisatie CPD.
Lees verder

Ammoniakbeleid loopt uit de pas met metingen in het veld

Volgens het ‘Rekenmodel Ammoniak’, het fundament onder de natuurwetgeving, zijn de maatregelen die boeren nemen tegen de ammoniakuitstoot bijzonder effectief. Vooral emissiearm bemesten zou de stikstofuitstoot naar het milieu drastisch verminderen. Maar in het milieu zelf is van alle inspanningen amper iets terug te zien. Lees verder

Themamiddag 26 september: Nieuwe inzichten in ammoniak

Themamiddag Nieuwe inzichten in ammoniak, vrijdagmiddag 26 september in Nijkerk. Lees verder

Zandbacterie vergeten stikstofbron in duinnatuur

Naast de boeren, de industrie en het verkeer, zorgt ook de natuur zelf voor de aanvoer van stikstof met name in kustgebieden. In bijvoorbeeld Groot-Brittannië wordt rekening gehouden met deze belangrijke stikstofbron, in tegenstelling tot Nederland. In ons land wordt vergrassing van natuur vrij direct gekoppeld aan ammoniak afkomstig uit de landbouw. Lees verder