Categorie archief: Onderzoek en beleid

Emissiecijfers erfafspoeling en riooloverstorten slecht onderbouwd

Erfafspoeling zorgt volgens Rijkswaterstaat en waterschappen voor een relatief grote toevoer van nutriënten (stikstof en fosfor) naar het oppervlaktewater. Volgens de officiële emissiecijfers van Rijkswaterstaat spoelt jaarlijks gemiddeld een equivalent van zo’n 8.000 kilo aan mest- en voerresten van het erf van een veehouderijbedrijf. Dit lijkt de redactie van V-focus een ongeloofwaardig grote hoeveelheid. Neem dan de gemeentelijke riooloverstorten: ook in natte jaren, waarin overstorten vaker in werking zijn, en vissen naar adem snakkend bovenkomen, is de invloed op de waterkwaliteit gering. Ook dit lijkt onze redactie ongeloofwaardig. Lees verder

Weidevogels houden van dikke fractie gescheiden drijfmest

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANV) ‘De Utrechtse Venen’ had de vraag of de dikke fractie van gescheiden drijfmest ruige mest kan vervangen in weidevogelgebieden. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut en het Veenweiden Innovatiecentrum de effecten van mestsoorten op de voedselvoorziening voor weidevogels onderzocht. Lees verder

Risico op salmonella minimaliseren bij weidegang en zomerstalvoedering

Salmonellose is een via mest overdraagbare ziekte. Eén gram besmette drijfmest kan een dier al infecteren. Opname van door mest verontreinigd (ruw)voer en drinkwater moet tot een minimum worden beperkt. Opname van besmet gras in de weide of op stal is een risicofactor voor de verspreiding van salmonella. Lees verder

Schoon boerenerf toch 10x vuiler dan riooloverstort

Volgens beleidsmakers en waterschappen zijn boerenerven zeer vervuilend, ook als deze bezemschoon zijn. Erfafspoeling is volgens de waterautoriteiten een van de grootste bronnen van vervuiling van het oppervlaktewater. Lees verder

Vrijwel geen relatie tussen regionale mestproductie en milieukwaliteit

Er is nauwelijks tot geen verband tussen de regionale mestproductie en de waterkwaliteit in de regio. Dat blijkt uit een vergelijking van het onlangs gepubliceerde overzicht van de de regionale mestproductie (Compendium voor de Leefomgeving) en de metingen van de regionale waterkwaliteit. V-focus legt de mestproductie-kaart en de kaart met gemeten N- en P-concentraties in het water, over elkaar. Lees verder

Innovatiesubsidies landbouw komen zelden bij ondernemer terecht

De landbouw staat met stip boven aan, waar het gaat over het aantal regelingen voor innovatiesubsidies binnen het ministerie van Economische Zaken. Van de in totaal 214 regelingen zijn er maar liefst 80 bestemd voor innovatie en stimulering van de land- en tuinbouw. Wie denkt dat boeren en erfbetreders dus wel rijk zullen worden van de stimuleringssubsidies heeft het mis. Bij het uitdelen van het geld vissen beide groepen vooral achter het net. Lees verder

Slag te winnen bij rassenkeuze rode klaver

Afgelopen jaar was het zaad voor rode klaver niet aan te slepen. Dit had gedeeltelijk te maken met de invulling van de vergroening, maar kwam ook doordat veehouders steeds meer de kracht van rode klaver in stikstofbinding, eiwitgehalte en productiepotentieel beginnen te waarderen. Hierbij is ook rassenkeuze belangrijk. Lees verder

Mestbeleid al jaren weinig effectief

In de afgelopen jaren werd de mestwetgeving keer op keer aangescherpt. Uit langjarige metingen blijkt echter dat deze aanscherpingen nagenoeg geen effect hebben gehad op het milieu. De beleidsmaatregelen die na 2004 (de MINAS-periode) zijn ingevoerd, hebben vrijwel niets bijgedragen aan de doelen van de Nitraatrichtlijn. Beleidsmakers zouden zich dan ook moeten afvragen of de milieuschade die zij toeschrijven aan dierlijke mest, wel daadwerkelijk wordt veroorzaakt door dierlijke mest. Lees verder

‘Opnieuw meten als ammoniakdata niet beschikbaar zijn’

In de afgelopen 25 jaar vonden veel emissiemetingen plaats aan bemestingsmachines. Zo werd vastgesteld hoeveel ammoniak er ontsnapt bij bemesting, bij verschillende aanwendingstechnieken. De meetuitslagen blijken echter niet in te zien, en daarom zijn de emissies waarop het mestbeleid is gebaseerd, niet controleerbaar. Lees verder

Negatieve eiwitbalans in droogstand onderschat

Dierenartsen en voeradviseurs zouden zich niet alleen moeten richten op het voorkómen van een negatieve energiebalans na afkalven, maar vooral ook op een negatieve eiwitbalans. Dat is de boodschap van Saskia van der Drift, dierenarts en onderzoeker bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, op de studiedag ‘The Vital 90 Days’ van Elanco Animal Health.
Lees verder