Categorie archief: Onderzoek en beleid

Unie van Waterschappen doof voor kritiek

Het schiet maar niet op met de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ondanks de voortdurende aanscherpingen van het mestbeleid in de afgelopen tien jaar. Sinds 2007 is er zelfs sprake van een afname van het aantal meetpunten waar de normen voor de waterkwaliteit worden gehaald. Dat er geen sprake is van een verbetertrend komt doordat waterschappen hun normen voor landbouwgebieden meestal niet hebben onderbouwd, maar wel geregeld aanscherpen. Lees verder

Meer aandacht voor mineralenvoorziening melkvee

De kringloopboeren van Midden-Delfland zoeken naar meer maatwerk in de mineralenvoorziening van het vee. Het Louis Bolk Instituut bracht de mineralenvoorziening van het melkvee-winterrantsoen van twintig bedrijven in beeld. Uit deze analyse bleek dat met name koper en selenium vaak te krap werden gevoerd, terwijl mineralen als kobalt, mangaan en zink in veel gevallen in grote overmaat werden gevoerd. Lees verder

Sorghum: derde gewas met potentie

Sorghum kan ook onder moeilijke teeltomstandigheden behoorlijke opbrengsten realiseren. Dat blijkt uit onderzoek van Louis Bolk Instituut. Lees verder

Emissiecijfers erfafspoeling en riooloverstorten slecht onderbouwd

Erfafspoeling zorgt volgens Rijkswaterstaat en waterschappen voor een relatief grote toevoer van nutriënten (stikstof en fosfor) naar het oppervlaktewater. Volgens de officiële emissiecijfers van Rijkswaterstaat spoelt jaarlijks gemiddeld een equivalent van zo’n 8.000 kilo aan mest- en voerresten van het erf van een veehouderijbedrijf. Dit lijkt de redactie van V-focus een ongeloofwaardig grote hoeveelheid. Neem dan de gemeentelijke riooloverstorten: ook in natte jaren, waarin overstorten vaker in werking zijn, en vissen naar adem snakkend bovenkomen, is de invloed op de waterkwaliteit gering. Ook dit lijkt onze redactie ongeloofwaardig. Lees verder

Weidevogels houden van dikke fractie gescheiden drijfmest

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANV) ‘De Utrechtse Venen’ had de vraag of de dikke fractie van gescheiden drijfmest ruige mest kan vervangen in weidevogelgebieden. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut en het Veenweiden Innovatiecentrum de effecten van mestsoorten op de voedselvoorziening voor weidevogels onderzocht. Lees verder

Risico op salmonella minimaliseren bij weidegang en zomerstalvoedering

Salmonellose is een via mest overdraagbare ziekte. Eén gram besmette drijfmest kan een dier al infecteren. Opname van door mest verontreinigd (ruw)voer en drinkwater moet tot een minimum worden beperkt. Opname van besmet gras in de weide of op stal is een risicofactor voor de verspreiding van salmonella. Lees verder

Schoon boerenerf toch 10x vuiler dan riooloverstort

Volgens beleidsmakers en waterschappen zijn boerenerven zeer vervuilend, ook als deze bezemschoon zijn. Erfafspoeling is volgens de waterautoriteiten een van de grootste bronnen van vervuiling van het oppervlaktewater. Lees verder

Vrijwel geen relatie tussen regionale mestproductie en milieukwaliteit

Er is nauwelijks tot geen verband tussen de regionale mestproductie en de waterkwaliteit in de regio. Dat blijkt uit een vergelijking van het onlangs gepubliceerde overzicht van de de regionale mestproductie (Compendium voor de Leefomgeving) en de metingen van de regionale waterkwaliteit. V-focus legt de mestproductie-kaart en de kaart met gemeten N- en P-concentraties in het water, over elkaar. Lees verder

Innovatiesubsidies landbouw komen zelden bij ondernemer terecht

De landbouw staat met stip boven aan, waar het gaat over het aantal regelingen voor innovatiesubsidies binnen het ministerie van Economische Zaken. Van de in totaal 214 regelingen zijn er maar liefst 80 bestemd voor innovatie en stimulering van de land- en tuinbouw. Wie denkt dat boeren en erfbetreders dus wel rijk zullen worden van de stimuleringssubsidies heeft het mis. Bij het uitdelen van het geld vissen beide groepen vooral achter het net. Lees verder

Slag te winnen bij rassenkeuze rode klaver

Afgelopen jaar was het zaad voor rode klaver niet aan te slepen. Dit had gedeeltelijk te maken met de invulling van de vergroening, maar kwam ook doordat veehouders steeds meer de kracht van rode klaver in stikstofbinding, eiwitgehalte en productiepotentieel beginnen te waarderen. Hierbij is ook rassenkeuze belangrijk. Lees verder