Categorie archief: Onderzoek en beleid

Voerwinst bij dynamisch voeren hoger

Sinds 2009 maken ruim 600 melkveebedrijven gebruik van dynamisch voeren. Zij behalen met deze tool financieel voordeel, omdat het krachtvoeradavies berekend wordt op basisi van individuele koegegevens en rekening houdt met de actuele voer- en melkprijzen. Alleen koeien die extra krachtvoer terugverdienen door melkproductieverhoging krijgen extra krachtvoer. Lees verder

Fout in NL-fosfaatbeleid zo groot, dat EU-milieudoel schier onhaalbaar is

Zelfs als alle agrariërs volledig zouden stoppen met het bemesten van hun landerijen, en er geen druppel fosfaat meer wordt aangewend, zal de landbouw haar milieudoelen niet halen. Dat is namelijk schier onmogelijk. De reden ligt in een grote discrepantie tussen de metingen en de milieudoelstellingen. Die conclusie trekt V-focus op basis van zijn onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van het fosfaatbeleid, deze zomer. Lees verder

Fosfaatbeleid staat haaks op metingen in milieu

Het agrarische fosfaatbeleid, dat grotendeels is gebaseerd op modellen en berekeningen, heeft maar weinig overeenkomst met de realiteit. Dat blijkt uit een toetsing van de onderbouwing van het fosfaatbeleid door V-focus afgelopen zomer. Lees verder

V-focus toetst wetenschappelijke onderbouwing fosfaatbeleid

Een aanzienlijk deel van de fosfaatbelasting van oppervlaktewateren in landbouwgebieden is te wijten aan de uitspoeling uit de bodemvoorraden. Althans, dat stelt de rijksoverheid in haar 4e en 5e Nederlandse Actieprogramma Nitraatrichtlijn. V-focus onderzoekt momenteel of deze veronderstelling klopt. Lees verder

Forse afname weidevogels, forse toename predatoren weidevogels

Weidevogels lopen terug in aantallen. Predatoren van weidevogels nemen echter fors toe in aantallen. Lees verder

Fosforstromen door landbouw, industrie, huishoudens en afval

Fosfaat: we horen de term vaak in combinatie met overschot. In de landbouw spelen voer, mest en land daar een rol in. Maar hoeveel fosfaat komt er vrij uit de maatschappij? Wat als we dat fosfaat willen recyclen voor landbouwkundige doeleinden? In een studie is nagegaan hoe groot de fosforstromen in Nederland zijn. Lees verder

Richtlijnen voor managen bedding vrijloopstal

In de vrijloopstal liggen de koeien meestal op een organische bedding en scheiden daar mest (feces en urine) uit. Om de bedding voldoende droog en schoon te houden wordt er regelmatig nieuw strooisel aangevoerd en wordt de toplaag bewerkt. Op basis van onderzoeks- en praktijkervaringen geeft Wageningen UR Livestock Research een aantal richtlijnen voor het succesvol managen van een bedding met houtsnippers. Lees verder

Ook Nationale Ombudsman gaat onderbouwing ammoniakbeleid toetsen

De nationale Ombudsman is een onderzoek gestart naar de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid. Dat meldt de organisatie aan de agrarische Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM). De VBBM zet al jaren grote vraagtekens bij het effect van emissiearme bemesting. Volgens de Vereniging heeft mestinjectie in werkelijkheid veel minder effect dan de overheid in haar berekeningen ‘aantoont’. De VBBM is vanwege de bodemgezondheid en het milieu een groot voorstander van een bovengrondse aanwending van mest. Lees verder

Discussie over Kringloopwijzer bij veengrond

Voor een melkveebedrijf op veengrond wordt in de Kringloopwijzer gerekend met een mineralisatie van 235 kg N/ha terwijl dit voor zand-en kleigronden nul is. Elke bodem mineraliseert echter stikstof en dat dit op veengronden hoger is, is ook bekend. Melkveehouders vragen zich af waar deze ‘gratis’ stikstof vandaan komt. Ook is er discussie of dit op elk bedrijf gelijk is. Een extra levering van 235 kg/N vanuit veen is waarschijnlijk teveel. Lees verder

AMvB grondgebonden groei: goed mineralenmanagement loont

Op 29 maart heeft staatsecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) grondgebonden groei melkveehouderij aan de Eerste Kamer aangeboden. Voor de Koeien & Kansen bedrijven is verkend wat dit voor hen betekent. Op basis van resultaten van 2014 en forfaitaire productie en plaatsingsruimte moet circa 88 procent van de bedrijven extra grond verwerven bij groei. Gebruik maken van BEX en BEP levert deze bedrijven gemiddeld een groeiruimte op van 25 koeien voordat extra grond nodig is.
Lees verder