Categorie archief: Onderzoek en beleid

Slag te winnen bij rassenkeuze rode klaver

Afgelopen jaar was het zaad voor rode klaver niet aan te slepen. Dit had gedeeltelijk te maken met de invulling van de vergroening, maar kwam ook doordat veehouders steeds meer de kracht van rode klaver in stikstofbinding, eiwitgehalte en productiepotentieel beginnen te waarderen. Hierbij is ook rassenkeuze belangrijk. Lees verder

Mestbeleid al jaren weinig effectief

In de afgelopen jaren werd de mestwetgeving keer op keer aangescherpt. Uit langjarige metingen blijkt echter dat deze aanscherpingen nagenoeg geen effect hebben gehad op het milieu. De beleidsmaatregelen die na 2004 (de MINAS-periode) zijn ingevoerd, hebben vrijwel niets bijgedragen aan de doelen van de Nitraatrichtlijn. Beleidsmakers zouden zich dan ook moeten afvragen of de milieuschade die zij toeschrijven aan dierlijke mest, wel daadwerkelijk wordt veroorzaakt door dierlijke mest. Lees verder

‘Opnieuw meten als ammoniakdata niet beschikbaar zijn’

In de afgelopen 25 jaar vonden veel emissiemetingen plaats aan bemestingsmachines. Zo werd vastgesteld hoeveel ammoniak er ontsnapt bij bemesting, bij verschillende aanwendingstechnieken. De meetuitslagen blijken echter niet in te zien, en daarom zijn de emissies waarop het mestbeleid is gebaseerd, niet controleerbaar. Lees verder

Negatieve eiwitbalans in droogstand onderschat

Dierenartsen en voeradviseurs zouden zich niet alleen moeten richten op het voorkómen van een negatieve energiebalans na afkalven, maar vooral ook op een negatieve eiwitbalans. Dat is de boodschap van Saskia van der Drift, dierenarts en onderzoeker bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, op de studiedag ‘The Vital 90 Days’ van Elanco Animal Health.
Lees verder

Ratjetoe aan waterschapsnormen vertroebelt effect mestbeleid

De individuele waterschappen bepalen of in hun werkgebied te veel stikstof en fosfaat in het water terecht komt. Zij stellen niet alleen de normen, maar bepalen ook hoe er gemeten wordt. Dat leidt tot een grote diversiteit. Sommige schappen hanteren strengere normen, andere soepelere, sommige schappen zijn realistisch andere idealistisch. Desondanks zijn het de bevindingen van de waterschappen, die naar Brussel worden gestuurd, en die voor een belangrijk deel bepalen of de landbouw voldoet aan de Nitraatrichtlijn. De derogatie hangt ervan af. Lees verder

Barsten in het ammoniakbastion

Een korte film over het ammoniakbeleid. De film is geproduceerd door Schoonhoven Producties, bekend van de documentaire De kleine oorlog van boer Kok. Lees verder

Weidevogelbeheer is dweilen met de geldkraan open

Natuurorganisaties camoufleren de cijfers. Daardoor lijkt het alsof de weidevogelverliezen door predatie meevallen, en de landbouw de hoofdoorzaak is van de dalende trend in vogelaantallen. Zo lang niet de eerlijke cijfers op tafel komen, is de kans groot dat niet de juiste maatregelen worden genomen om het tij te keren voor de grutto, kievit, veldleeuwerik en scholekster. Lees verder

Voerwinst bij dynamisch voeren hoger

Sinds 2009 maken ruim 600 melkveebedrijven gebruik van dynamisch voeren. Zij behalen met deze tool financieel voordeel, omdat het krachtvoeradavies berekend wordt op basisi van individuele koegegevens en rekening houdt met de actuele voer- en melkprijzen. Alleen koeien die extra krachtvoer terugverdienen door melkproductieverhoging krijgen extra krachtvoer. Lees verder

Fout in NL-fosfaatbeleid zo groot, dat EU-milieudoel schier onhaalbaar is

Zelfs als alle agrariërs volledig zouden stoppen met het bemesten van hun landerijen, en er geen druppel fosfaat meer wordt aangewend, zal de landbouw haar milieudoelen niet halen. Dat is namelijk schier onmogelijk. De reden ligt in een grote discrepantie tussen de metingen en de milieudoelstellingen. Die conclusie trekt V-focus op basis van zijn onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van het fosfaatbeleid, deze zomer. Lees verder

Fosfaatbeleid staat haaks op metingen in milieu

Het agrarische fosfaatbeleid, dat grotendeels is gebaseerd op modellen en berekeningen, heeft maar weinig overeenkomst met de realiteit. Dat blijkt uit een toetsing van de onderbouwing van het fosfaatbeleid door V-focus afgelopen zomer. Lees verder