Categorie archief: Mens en mening

Veehouderij streeft humane sector voorbij in antibioticareductie

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer twee keer zoveel antibioticumbehandelingen toegediend aan mensen, dan aan runderen. En de Nederlandse varkenshouderij zit lager in gebruik, dan de humane geneeskunde in diverse EU-landen (zie grafiek). Waar het gebruik in de dierhouderij in veel EU-landen significant daalt, is daarvan in de humane geneeskunde nauwelijks sprake. Lees verder

Weiden en bodem nog niet zo simpel

De zuivel en wij hebben afgesproken dat we weiden, dus doen we dat. Bovendien valt er geld mee te verdienen, alleen als je het goed doet. Maar geld verdienen met weidegang is niet zo simpel als vaak wordt voorgesteld. Het betekent een nieuwe focus, waarin niet gestuurd wordt op een hoge melkproductie, maar op een maximale grasbenutting. En op gezonde koeien. Frank Lenssinck van VIC Zegveld en Nick van Eekeren, onderzoeker bij Louis Bolk Instituut, gingen samen met veertien rundveedierenartsen van Veerkracht op zoek naar de rendabele weidende koe. Lees verder

PAS-wetgeving niet goed doordacht

Op 1 juli 2005 is de programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. In elke provincie zijn voor de inwerkingtreding van de PAS door het ministerie van EZ voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Daarin is uitleg gegeven over het programma. Maar hoe loopt het nu eigenlijk met activiteiten die door veehoduers aangemeld dan wel aangevraagd worden onder de PAS? Lambert Pollinder, omgevingsjurist bij Agrifirm Exlan inventariseerde de knelpunten in de praktijk. Lees verder

Producten van ForFarmers, Agrifirm en MS Schippers favoriet bij veehouders

De voeders van ForFarmers zijn door veehouders gekozen tot ‘Beste Koop’. De kalverbrok van Agrifirm en de behandelwagen van MS Schippers eindigden op respectievelijk de plaatsen twee en drie in de Top 20 Beste Koop. Afgelopen zomer onderzochten AgriDirect en V-focus, welke producten die veehouders in de afgelopen twee jaar hebben gekocht, tot de grootste tevredenheid hebben geleid op het boerenerf. Lees verder

Weidevogelbeheer is dweilen met de geldkraan open

Natuurorganisaties camoufleren de cijfers. Daardoor lijkt het alsof de weidevogelverliezen door predatie meevallen, en de landbouw de hoofdoorzaak is van de dalende trend in vogelaantallen. Zo lang niet de eerlijke cijfers op tafel komen, is de kans groot dat niet de juiste maatregelen worden genomen om het tij te keren voor de grutto, kievit, veldleeuwerik en scholekster. Lees verder

Fosfaatregelwoud leidt tot run op volkstuintjes

De veehouderij wordt overspoeld met regels om de fosfaatuitstoot binnen de perken te houden. De inkt van de Mestwet, de AMVB grondgebonden melkveehouderij en Kringloopwijzer is nog niet droog, of de volgende maatregel, de fosfaatrechten, is al onderweg. En we hadden natuurlijk al de gebruiksnormen. Hoe gaan de verschillende regels zich tot elkaar verhouden? Lees verder

Ontwikkelruimte te krap berekend binnen PAS

Voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is de stikstofneerslag op de natuur maatgevend voor de ontwikkelruimte van bedrijven. Maar hoe zit het met die stikstofneerslag? V-focus toetst de beleidsberekeningen aan de metingen. Lees verder

Glyfosaat ook in veehouderij onder vuur

Of glyfosaat schadelijk is voor de dier- en volksgezondheid hangt er maar net vanaf wie je spreekt. Voorstanders en tegenstanders staan tegenover elkaar in hun opvattingen. Dat de meningen zo sterk uiteenlopen heeft te maken met een gebrek aan harde feiten. Lees verder

‘Mestkastelen’: waarom mestverwerking zo vaak mislukt

Bewerkte mestproducten hebben in 25 jaar van forse inspanningen slechts een marktaandeel weten te bereiken van enkele promillen. Dit marktaandeel is teleurstellend laag en staat in geen verhouding tot alle investeringen. In de afgelopen decennia werden tientallen mestverwerkingsinitiatieven opgestart, op … Lees verder

De invloed van je stem

De invloed van je stem is zeer groot, zowel privé als tijdens je werk als adviseur. Dat zegt stemcoach Elizabeth Ebbink in vakblad V-focus. Zij adviseert om je stem aan te passen aan de klant. Daardoor voelt de klant zich sneller op zijn gemak en krijgt hij er zin in om met jou in zee te gaan. Lees verder