Categorie archief: Algemeen

Derogatie: “Het moet gewoon lukken”

De onderhandelingen tussen Nederland en Brussel over het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn zijn momenteel in volle gang. Het is voor Nederland van fundamenteel belang dat de norm van 250 kg N/ha ook na 31 december 2013 gehanteerd mag worden. “Het moet gewoon lukken”, zegt Europarlementariër Esther de Lange (CDA) hoopvol. Lees verder

CBB: Derogatie vervalt niet bij overschrijden mestnormen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de staatssecretaris van Economische Zaken vorige week in het ongelijk gesteld, toen deze een veehouderijbedrijf zijn derogatie wilde ontnemen nadat deze de bemestingsnormen had overschreden. In het jaar 2009 was de fosfaatgebruiksnorm op het bedrijf met 604,5 kilo overschreden. Dit kwam de veehouder op een boete van 3.324,75 euro te staan, volgens de Meststoffenwet. Lees verder

Financiering landbouwonderzoek is wespennest

De financiering van het wetenschappelijke landbouwonderzoek moest op de schop. Met de invoering van het zogenaamde Topsectorenbeleid in 2012 willen overheid en de agrofoodsectoren de innovatiekracht verster­ken. Diverse partijen vragen zich nu af of de ingeslagen weg een verkapte manier is om de agrarische overheidsinstituten overeind te houden. Lees verder

Resultaten berekening Bedrijfsbegrotingsprogramma Rundveehouderij

Het is bekend dat het P-gehalte van gras daalt naarmate het gras groeit. De opname van P met ruwvoer per melkkoe (exclusief jongvee) daalt bij zwaardere sneden, maar een (groot) deel van deze daling wordt tenietgedaan door een stijging in opname uit krachtvoer van circa 250 kg (zie Figuur 1). De grootste daling is te zien op de bedrijven waar een groot deel van het rantsoen uit graskuil bestaat (bedrijven A tot en met D). Op de bedrijven E en F, beide bedrijven waar snijmaïs gevoerd wordt, blijkt de totale P-opname weinig te dalen bij zwaardere maaisneden. De P-opname op deze bedrijven is echter al lager dan op de bedrijven zonder snijmais. Lees verder

Zware maaisnede verlaagt P-uitscheiding

Het P-gehalte van gras daalt naarmate het gras groeit. Uit onderziek van Wageningen UR Livestock Research blijkt dat maaien van zwaardere sneden de P2O5-uitscheiding op bedrijfsniveau verlaagt, maar dat het forse consequenties heeft voor de bedrijfsvoering. Lees verder

Arbeidsmarkt agrofood blijft goed

De agrarische sector groeit in 2013, dat zegt het ING. Deze sector blijkt nauwelijks afhankelijk van de econo­mische conjunc­tuur. Akkerbouwers profiteren van de hoge prijzen en door een relatief hoge leeftijd van werknemers in de veehouderij neemt het aantal vacatures alleen maar toe in de komende jaren. Hoe zien de werving- en selectiebureaus in de agrofoodsector hun markt? Lees verder

Stof in relatie met broeikasgas

Het is moeilijk te zeggen wat de invloed is van ammoniak op de diergezondheid. Dat zegt Annelies Michiels, dierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde in Gent. Zij onderzocht de gevolgen van stof op de gezondheid van varkens. Lees verder

“Ongezond veel stof in varkensstal”

Binnen het Belgische project PigDust wordt onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten van stalstof, ammoniak en broeikasgassen op de gezondheid van de varkenshouder, de dierenarts en de varkens.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) in Merelbeke en de faculteit Diergeneeskunde in Gent. Lees verder

Krappe mestgift mais van invloed op gezondheid koe

Dierenartsen zien op sommige veebedrijven gezondheidsklachten die zij toeschrijven aan de strenge bemestingsnormen van mais. Dit ondanks de berekeningen van voerwetenschappers die aantonen dat de lage P-normen in het rantsoen de behoeften van het melkvee ruimschoots dekken. Lees verder

Waterdoelen nog ver weg: mestwet moet strenger

Nederland haalt haar ‘waterdoelen’ niet, de mestwetgeving zal dus nog strenger moeten. Europa is onlangs begonnen de landen erop te attenderen dat zij haast moeten maken om de doelen in de Kaderrichtlijn Water voor 2015 te halen. Lees verder